Hadimli Mehmet Hulusi Efendi

Hadimli Mehmet Hulusi Efendi
(ö. 1312/1896)

Taşkent’in Sarılar Mahallesi’nde dünyaya geldi. Patlakoğulları ailesindendir. Babası Nakşi tarikatına mensup Abdullah Efendi’dir. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra, Konya’ya gelip tahsilini burada ikmal etti. Müteakiben İstanbul’da Ayaşlı Mustafa Efendi’den icazet aldı. Bir süre Beyazıd Cami’inde talebe okuttu ve pek çok talebeye icazet verdi.

İlim ve irfanıyla dikkat çeken Mehmet Hulusi Efendi, Topkapı Sarayı’nda Buhari-i Şerif ve Şifa-ı Şerif hocalığına tayin edildi. 1291/1874-1295/1878 yılları arasında muhatap olarak Huzur Dersleri’ne iştirak etti ve 1296/1879 yılında da mukarrirliğe tayin edildi. Bu görevi 1312 H. 1894 M. yılına kadar devam etti. Aynı tarihte Saraçhanebaşı’nda Mimar Ayaz Mahallesindeki evinde vefat etti. Kabri Fatih türbesi civarındadır.
Vâsıf Efendi tarafından kabir taşına şu mısralar yazılmıştır:

Fazl-ı irfan sahibiydi şeriat hadimi
Züht ü takva ile mamur olmuş idi bâtını
Hem muharrirlik şerefbahş olmuştu zâtına
Rütbesi alelmeratip İstanbul idi payesi
Fatiha ile yazdı Vâsıf böyle bir tarihi-tam
Afvede Yezdân Hacı Mehmet Hulusi kulunu 1312.

Sicilli Osmânî’de merhumun fasîhullisan olduğu ve Mekke payesini ihraz ettiği zikredilir.

KAYNAKLAR

– Ebül’ulâ Mardin. Huzur Dersten, C. ll, s.150-151;
– Sicilli Osmânî, C. 4 s. 307;
– Hadimioğlu, a.g.e. s. 135.
– Uz, “Hadimli Mehmed Hulusi Efendi” , Konya Ansiklopedisi, 2012, 4/138.