Hafızzade Abdürrahim Efendi

Müftü Kara Hafızzade Abdürrahim Efendi
(1828-1896)

Konya’mızın yetiştirmiş olduğu değerli müderris ve müftülerimizden birisi de Abdürrahim Efendi’dir. 1828 yılında Konya’da doğdu. Babası Kara Hafız Mustafa Efendi’dir. Tahsilini babasından ve zamanının müderrislerinden tamamlayan Abdürrahim Efendi, kendi medreselerinde (Karahafız Medresesi) müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi.

Konya Naipliği’nde, Konya Müftülüğü’nde, Şer’iyye Mahkemesi Reisliğinde bulundu. Nişan-ı Osmanîsahibi idi. Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’nin müftülüğü zamanında Abdürrahim Efendi’nin de Hakim-i Şer’i görevinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Konya Müftülüğü’nün boşalması üzerine Konya Müftülüğü’ne Kürelizade Hacı Kadri Efendi adında bir zat tayin edilirse de, Abdürrahim Efendi’nin müracaatı üzerine Kadri Efendi ikna edilerek, Konya Müftülüğü’ne Abdürrahim Efendi’nin tayini yapılır. Vefat tarihinden Abdürrahim Efendi’nin iki yıl kadar Konya Müftülüğü’nde bulunduğu tahmin edilmektedir. Abdürrahim Efendi’nin 1314 H/1896 M. yılı Salnamesi’nden Musıle-ı Sahn rütbesine yükseltildiği anlaşılmaktadır. Abdürrahim Efendi’nin kardeşi Ahmet Efendi de medresenin müderrislerindendir.

Çocukları ve damatları ile bu aileden üç mebus ve pek çok aydın insan yetişti.

13 Şevval 1314-1896 tarihinde vefat eden Abdürrahim Efendi, Mevlâna Dergâhı Haziresinde metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Konya Vilâyeti müfti-i esbakı
Hacı Kara Hafız Efendi’nin mahdumu
Ülema-ı kiram ve fudelâ-î penamından olup
Nice seneler talebe-i ulûm, neşr-ı ulûm
Ve fünûn ve icazet verdikten sonra
Yarullahu taâla merhum ve mağfûr
Hacı Abdurrahim Efendi’nin
Ruhu pürfütühları için
Rızaullahi Teâle’l-Fatiha
Sene: 13 Şevval 1314 (1896 M.)

Abdürrahim Efendi’nin de sanat eseri değerindeki kabir taşı ve mermer sandukası Mevlâna Müzesi bahçesindedir.

KAYNAKLAR

– BOA. 10/S/1312, Dosya No: 454, Gömlek No: 34048,
– Fon Kodu: BEO (Meşihat); 1314/1896- 1304/1888
– Tarihli Konya Salnameleri; Arabacı, a.g.e. s. 253.