Hamzazade Hacı Osman Efendi

Hamzazade Hacı Osman Efendi
(13 21/ 19 05)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Konya’nın ileri gelen âlimlerinden Hamza Efendi’nin oğludur. Bu sebeple Konya’da Hamzazade Hacı Osman Efendi unvanıyla anıldı. Ailede Hamza Efendi’nin adı, üç nesildir devam etmektedir.

Osman Efendi, ilk tahsilini müteakip, babası başta olmak üzere zamanının âlimlerinden okuyarak icazet aldı. Uzun yıllar Yusufağa/Kütüp-hane Medresesi müderrisliğinde bulundu. Hicri 1300-1301 (1883-1884) yıllarında 25 talebesine Celal, Tasavvurat ve Izhar okuttu. Müderrisliği 1900’lü yılların başına kadar devam etti. Osman Efendi 1901 yılında Ali Efendi adında bir müderrisle birlikte görevini sürdürdü.

Hacı Osman Efendi halk arasında veli bir zat olarak tanındı. Onun tayy-i mekan yaptığına inanılırdı. Bu sebeple halk onu, “Uçar Hoca” olarak andı.

Hacı Osman Efendi, 1321/1905 yılında vefat etti. Üçler Kabristanı’na defnedildi. Kabri, Tahir Paşaların aile kabristanının hemen güney tarafın-dadır.

Tarif ettiğimiz yerde bulduğumuz kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hu
Müderrisin-i kiramdan
Hamzazade merhum
Hacı Osman Efendi’nin
Ruhuna Fatiha
Sene: 1321

KAYNAKLAR

1300-1301 tarihli Konya Salnameleri;
Arabacı, a.g.e. s.423-424;
Hamza Uçar’dan (d. 1340/1924) 29.10.2012 tarihinde alınan bilgi.