İsa Mahir Efendi

Müftü İsa Mahir Efendi

Konya’da doğdu. Babası Alâeddin Cami Hatibi Mehmet Efendi’dir. Mehmet Efendi de Konya’nın tanınmış âlimlerindendir. İsa Efendi’nin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.

Sıbyan mektebini bitirdikten sonra, medrese tahsilini babasından ve zamanın ilim adamlarından tamamladı ve icazet aldı.

İlm-i fıkıhta ihtisas sahibi olan İsa Efendi, müderris olarak pek çok talebe yetiştirdi ve İslâmi ilimlerin yayılmasında büyük hizmeti geçti. Bir süre de Konya Müftülüğü’nde bulundu. İnce Minare Medresesi’nde de müderrisliği vardı.

Konya müftülerinin çoğu, İnce Minare veya Karatay Medresesi müderrisleri arasından tayin edilmiştir. Hattatlığı babasından tahsil eden İsa Mahir Efendi, aynı zamanda da döneminin ünlü hattatlarındandır.

Âlim, fazıl, züht ve takva sahibi bir zat olan İsa Mahir Efendi’nin, nerede metfun olduğu bilinmemektedir. 1807 Miladi yılı civarında vefat ettiği, yazmış olduğu bir eserinden anlaşılmaktadır. İsa Mahir Efendi’nin, H. 1222 yılında birçok risale yazdığı bilinmektedir.

İsa Mahir Efendi’nin, Eşenlerli Seyyid Ahmet Efendi ile Köse Abdurrahman Efendilerden önce müftülük yaptığı tahmin edilmektedir.

KAYNAKLAR

Mehmet Önder. Konya Maarifi Tarihi, Konya 1952. s. 11.
Uyar, Hattatlar, S.116, s.60.