İynel ve Mahmud Dedeler

İynel ve Mahmud Dedeler
(ö. 960/1553 – ö. 965/1558)

Üçler Mezarlığı’ndan Koyunoğlu Müzesi’ne doğru giden yol üzerinde, sağda, Akçeşme’nin, şimdi petrol istasyonun arkasında yıkık ve harap bir türbe vardı. Bu türbe, İynel ve Mahmud Dedelerin türbesi idi. İynel ve Mah-mud Dedeler, Mevlevî dergâhına mensup iki ünlü şeyh… Mezar taşı kitabeleri vaktiyle kaybolma-maları için müzeye kaldırılmış. Her iki kabir de zamanla yerle bir olmuş, kapısı penceresi alınmış. Türbenin içerisine baktığınızda semayı seyrediyordunuz. Çocuklar burayı tuvalet haline getirmişlerdi. Sonradan bu harap türbe de yıkıldı. Kabir yerleri Hayra Hizmet Vakfı Bahçesi içerisinde kaldı

Vaktiyle türbenin duvarlarını en meşhur hattatların çeşitli levhaları süslüyormuş. Türbe ve tekkenin zengin vakıfarı varmış. Türbe ve tekkenin bulunduğu geniş alan Kanunî Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Karaman Beylerbeyi Ali Paşa tarafından vakfedilmiştir. Tekkenin yanındaki çeşme de yine onun tarafından 963/1555 yılında yaptırılmıştır. (Konyalı, 621)

İynel ve Mahmud Dedeler Yeni kabir taşları

İynel ve Mahmud Dedeler Yeni kabir taşları

Mezar taşı kitabelerinden anladığımıza göre, bu türbede yatan iki ünlü şeyhten birisi İynel, diğeri de Mahmud Dede’dir. İynel Dede’nin Arapça kabir taşı kitabesinin Türkçesi şöyledir:

“Ah mevt, merhum ve mağfûr sâid, şehit İynel Dede. 960 (1553) yılında göçtü.”

Mahmud Dede’nin Kabir taşında da şunlar yazılı:

“Ariferin sultanı, Hakk’a ulaştırıcıların delili, Üveys Dede oğlu Mahmud Dede, 965 (1558)”

Gölpınarlı bir belgeye istinaden Mahmud ibni Üveys el-Mevlevî’nin büyük bir saygınlığa mazhar olduğundan bahseder. Bir zamanlar türbe ve tekkenin çevresi Mahmut Dede Mahallesi olarak anılmıştır.

Türbe son zamanlarda adı geçen vakıf tarafından yeniden düzenlendi.

KAYNAKLAR

Konyalı, a.g.e. s. 620-621;
Gölpınarlı, a.g.e. s. 31;
Özönder, a.g.e. s.201;