Kadir Şeyhzade

Kadir Şeyhzade (Ali Sami Yücesoy)
(1879-1960)

1879 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın tanınmış, köklü ailelerinden Kadir Şeyhzade Ömer Efendi’nin oğludur.

Kadir Şeyhzade (Ali Sami Yücesoy)

Kadir Şeyhzade (Ali Sami Yücesoy)

İlk tahsilini ve hıfzını mahalle mektebinde tamamlayan Ali Sami Efendi, Islah-ı Medâris’e devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü’nde icazetini, 1916 yılında Ahmet Ziya Efendi’den aldığı zikredilir. Ali Efendi’nin bu icazeti Milli Eğitim Bakanlığı Tâlim Terbiye Kurulu’nca yüksek tahsile denk sayılır. (A.g. albüm 1/83) Bu resmi açıklama karşısında Ali Efendi’nin ayrıca Konya Hukuk Mektebi’nden de mezun olduğu yolundaki bilgiyi şüphe ile karşılamak gerekir. Belki devam edip bırakmış olabilir.

Merhum Türk Musikisi’ne aşina olması sebebiyle Darü’l-Hilâfe Medresesi’nde dini musiki ile ulum-u diniyye ve tâlim-i Kur’ân hocalıklarında da bulundu. 01.10. 1917 tarihinde Konya Darü’l-Muallimîn Kur’an-ı Kerim Muallimliği’ne, medreselerin kapatılmasından sonra da, 13.05 1924 tarihinde, Konya İmam ve Hatip Mektebi Kur’an-ı Kerim ve ilâhi muallimliğine tayin edildi. Uzun yıllar Alâeddin Camii İmam-Hatipliği’nde de bulundu. Makama da âşinâ olması sebebiyle zamanının güzel Kur’ân okuyan hafızlarındandır.

14.07.1944 tarihinde Ankara Vakıfar Genel Müdürlüğü, Arapça Mütercimliği’ne tayin edildi. 26.5.1951 tarihinde Ankara Hacı Doğan Mahallesi imam-hatipliğine, 16.04.1952 tarihinde de Ankara Gezici Vaizliği’ne nakledildi. 16.04 1956 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dini Eserler Aza Muavinliği’ne tayin edildi. 27.6.1958 tarihinde bu görevde iken emekliye ayrıldı.

Tedris hayatında pek çok talebe yetiştirdi. Ali Ulvi Kurucu, Ali Kemal Belviranlı ve Mehmet Efendi gibi o dönemde yetişen hafızların tilâvet hocası idi.

Memiş Efendi’nin küçük oğlu Hasan Kudsi Efendi’nin kızı İsmet Hanım’la evlenmiştir. Bu sebeple Ali Rıza Kudsi Efendi kayınbiraderidir. Ali Sami Efendi’nin bu evlilikten sırasıyla; Hafız Ömer Yü-cesoy, Hikmet Yücesoy, Talat Yücesoy, Sait Sina Yücesoy, Mehmet Baha Yücesoy adında beş oğlu olmuştur. Bu sebeple anne tarafından soyu Memiş Efendi’ye dayanır. Kadir Şeyhzade Ali Efendi olarak ün yapan merhumun asıl adı Sami’dir. Aile unvanları, Sebhavan Mahallesi halkından, 1848 yılı temettu defterlerinde sağ gözüken, Kadir Şeyh Efendi’den gelmektedir. Son zamanlarda Ali Efendi’nin Kadiri Şeyhizade olarak anılması yanlıştır.

Doğruyu söylemekten çekinmeyen, haksızlığa isyan eden bir mizaca sahip olan merhum, 8.11.1960 tarihinde Ankara’da vefat etti ve cenazesi Konya’ya getirilerek Hacı Fettah Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedildi. Kendi vefatını haber verdiği gibi, eşinin de kendisinen evvel öleceğini yıllar önce söyleyen merhum, aile fertleriyle teker teker helalleşmiş ve şehadet getirerek ruhunu teslim etmiştir. Bu güzel son, ömrünü Kur’ân hizmetine adamış olmasının bir mükâfatı olsa gerektir.

KAYNAKLAR

KŞS 1848. Arabacı a.g. e. s. 534-535, 569;
Sural, a.g.dizi yazı, yeni Konya 21 Ekim 1975.
Kuruluşundan Bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü (1924-2009), Ankara 2010, C.1, s. 83.