Kadızade Ömer Sadık Efendi

Kadızade Ömer Sadık Efendi
(1847-1930)

1847 yılında Konya’da doğdu. Babası Ka-dızade Ahmet Efendi’dir. Zamanının tanınmış âlimlerinden tahsilini tamamlayan Ömer Sadık Efendi, Nakıboğlu medresesi’nde otuz altı yıl müderrislik yaptı. Özdemirî Medresesi’nin de son müderrisidir. Halk arasında Sadık Hacı olarak ün yaptı. Medreselerin kapatılmasından sonra uzun yıllar Özdemirî Medresesi’nin içerisinde bulunan Diğin Camii’nin imamlığını yaptı. Varlıklı bir kişi olan Ömer Sadık Efendi, çarşı içerisinde bir kaç dükkânını da bu camiye şartlı olarak vakfetti.

Nakıboğlu Medresesi müderrisi iken 1299/1881-82 yılında 55 talebesine Molla Cami, İsa-göçi ve Mülteka, 1300-1301/1883-1884 yıllarında da 55’er talebesine Meânî, Dürer, Kâfiye ve Velediye okuttu. Abdülvahit, Amil ve Abdülhâlim Çelebiler zamanında da Dergah’da Mevlevi dervişlere Arapça ve Farsça öğrettiği gibi, idadi (lise) de Arapça ve Farsça dersleri de verdi.

Müderris Komisyonu’nda üyelik, Mesalih-i Talebe Komisyonu’nda reislik görevinde bulundu. Bu görevler onun ilmi yeteneğinin açık delilidir.

Ömer Sadık Efendi’nin babası ve büyük babaları hep kadı oldukları için, bu aileye Kadıza-deler denmiş ve oturdukları sokağa da Kadılar Sokağı adı verilmiştir.

Ömer Sadık Efendi, son zamanlarını, evinde okuyarak, yazarak ve ibadet ederek geçirmiştir. Tamamlamak üzere olduğu bir tefsir çalışması vardır. Vefatı ile bu tefsiri yarım kalmıştır. Çok iyi Arapça ve Farsça bilen Ömer Sadık Efendi’nin basılmamış bir Kamus’u ile birkaç eseri daha varsa da, vefatı ile bunlar yok olmuştur.

1930 yılında vefat eden Ömer Sadık Efendi Üçler Kabristanı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

– KVS 1299-1301/1881-1884;
– Arabacı, a.g.e. s. 354, 367;
– Mahmut Sural, a.g. dizi yazı, 13 Eylül 1975.