Kara Halil Efendi

Müftü Kara Halil Efendi
(ö.1170/1756)

Aslen Akviranlı olan Kara Halil Efendi’nin hangi tarihte doğduğu ve kimlerde okuduğu bilinmemektedir. Genç yaşlarında Konya’ya geldi ve burada okuyarak icazet aldı. Konya medreselerinde müderrislik yaptı ve bir süre de Konya Müftülüğü’nde bulundu.

Öğrencilerinden olduğu anlaşılan ve Konyalı şairlerden Ma’rifî’nin, onun hakkında yazmış olduğu uzun bir mersiyeden, Kara Halil Efendi hakkında bazı bilgiler edinilmektedir.

Mersiyeden onun, Konya müftüsü olduğunu, tedris ve fetvada tanınmış bir şahsiyet olarak kabul edildiğini, müderris olarak da pek çok öğrenci yetiştirdiğini, hatta bazı telif eserlerinin bulunduğunu öğreniyoruz. Yine Ma’rifî’nin bu mersiyesinde tarih düştüğü beytinden onun, 1170 Hicri, 1756 Miladi yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Dedi tarih-i Ma’rifi harf-i mücevherle
Muadil fazlına Mevlâ makamın edesin ma’mûr…
Sene 1170

Ma’rifî’nin uzun mersiyesinin onunla ilgili birkaç beyti şöyle:

Edüp rihlet Halil Efendi kim ol müfti-i Konya
N’ola bu sûziş-i matemle olsa sineler tennûr

Bilâ şüphe ferîdü’l-asr idi tedris ü fetvada
İşae eylemişti ilm-i manend-i şüa-i hür

Ulûh-i cemmede sahip nisap idi o allâme
Memalikte kemalâtile olmuştu acep meşhur

Nice telife olmuştu muvaffak ol şerifü’z-zat
Hezarân müşkilâtın halli ile oldular me’cur.

KAYNAKLAR

– Muzafer Erdoğan, Ma’rif’nin Şiirleri, Konya dergisi, 1946 Temmuz-Ağustos, S. 93-94, s. 6-11.