Karaaslan Sultan

Karaaslan Sultan
Ziyaeddin Karaaslan

Sultan İzzetin Keykavüs I. ve Alâeddin Keykubat I. dönemlerinde yaşamıştır. Önemli devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Alâeddin Keykubat I. Devrinde başvezir, daha önce de Emir-i devat, müstevfi (maliye nazırı) olarak görev yapmıştır. Velî kabul edilen devlet adamlarındandır.

Türbe ve mescidi Konya’da İç Karaaslan Mahallesi’ndedir. Türbe önceleri bir dibi çıkmaz sokak içerisinde iken çevresi açılmış ve türbe meydana çıkarılmıştır. Türbenin içinde Selçuklu çinileriyle süslü tek bir sanduka vardır. Zaman içerisinde çinilerin çoğu dökülmüştür.

Türbesinin kitabesinden öğrenildiğine göre, burada yatan zat, dinin direği Necmeddin unvanını taşıyan İbrahim oğlu Karaaslan’dır. Türbenin batısındaki kemerli kapısı üzerindeki kitabenin Türkçesi şöyledir:

“ Bu türbe, sait ve şehit olan, İbrahim Oğlu ve İslâm’ın direği Necmüddin Karaaslan’ın-dır. Allah mezarını nurlandırsın.”

Konya’nın doğusundaki Karaaslan Köyü (Şimdi mahalle), bu zatın adını taşımaktadır.

Mehmet Önder; “Adı geçen türbede yatan zatın, Başvezir, Sahip Ziyaüddin Karaaslan olduğundan şüphe yoktur” derken, İbrahim Hakkı Konyalı da, “Bizim tahminimize göre bu türbede metfun olan Karaaslan; devaddarlık yapan Ziyaeddin Karaaslandır. Hükümdarların, devlet büyüklerinin değişik unvanlarla anılıp yazıldıkları hususunda çok örnekler vardır.” izahında bulunur.

M Zeki Oral da Karaaslan’ın görevi ile ilgili olarak şu düşüncelere yer verir:

Karaarslan Sultan Türbesi

Karaarslan Sultan Türbesi

“Necm üd din, Şems üd din, Ziya üd din gibi (din)e eklenen isimler, Orta Çağ Türk-İslâm şahsiyetlerinde pek çok karşılaşılan lâkaplardır. Fakat İslâm’ın direği, Müslümanların istinat ettiği adam, kumandan manalarına gelen “İmadü’l-İslâm” lâkabı herkese verilmez. Bu türbede metfun olan zatın muhakkak bir vezir veya sahip = baş vezir olduğunu gösterir. Şu mütalaaya göre Karaaslan’ın Selçuk Devrinin baş vezirlerinden birisi olarak düşünmek yakışır.
M. Zeki Oral, Ziyaü’ddin Karaaslan ile Necmü’ddin Karaaslan’ın i aynı şahıs olduğu kanaatindedir.

Karaaslan’ın doğum ve vefat tarihleri malum değildir.

KAYNAKLAR

Turan, a.g.e. s. 315, 377;
Önder, a.g.e. s. 185; Konyalı,
Konya Tarihi, a.g.e. s. 623-626.
M. Zeki Oral, Anıt, 2(14) Şubat 1950, s. 1-6.