Muhyiddin Muhammed (Hevaî)

Karamanlı Muhyiddin Muhammed (Hevaî)

İlim çevrelerinde Hevâî mahlasıyla anılan Muhyiddin Efendi, Karaman’da doğdu. Bütün gençliğini, zamanının âlimlerinden okuyarak geçirdi ve icazet almaya muvafak oldu.

Bazı medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Edirne’de üç şerefeli medreselerin birisinde müderrislik yapmakta iken, görevinden azledildi ve elli atçe ile emekliye sevkedildi.

Bundan sonra İstanbul’da uzlete çekilen Muhyiddin Efendi, aldığı cüz’î emekli maaşı ile iktifa edip vaktini ibadetle ve okuyup yazmakla geçirdi. Yazmış olduğu müsveddeleri kitap hâline getiremeden, Yavuz Sultan Selim Han saltanatı zamanında vefat etti. Kabri İstanbul’dadır. Merhum, ilmiyle âmil, fazıl ve kâmil bir insan olarak tanındı ve şiirlerinde “Hevaî” mahlasını kullandı.

KAYNAKLAR

– Mehmet Tahir, a.g.e. s. 248.