Karaviranlı İbrahim Efendi

Karaviranlı İbrahim Efendi
(1290/1873-1955)

Karaviranlı İbrahim Efendi

Karaviranlı İbrahim Efendi

1290/1873 yılında Seydişehir’in Ortakaraviran kasabasında dünyaya geldi. Mehmet Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra Konya’ya gelmiş ve Yal-vaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet almıştır.

Bir süre hocasının medresesinde yardımcı müderris olarak öğrencilere ders okutmuş ve daha sonra da Darü’l-Hilâfe Medresesi müderrisliğine getirilmiştir. İbrahim Efendi, 14 Aralık 1921 tarihinden itibaren adı geçen medresenin nahiv ve belağat dersleri müderrisidir.

Medreseler kapatıldıktan sonra, açılan İmam Hatip Okulu’nda Arap Edebiyatı öğretmenliğine getirilmiş, bu okulların da kapatılmasıyla Konya Merkez vaizliğine tayin edilmiştir. Ulema arasında seçkin bir yeri olan merhum, merkez vaizliğinden emekli olmuştur. 1955 yılında vefat etmiş ve Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Âlim, fazıl bir zat olan İbrahim Efendi, tasavvuf ilimlerine de aşina bir insan olarak halk arasında sevilip sayılmıştır. Aynı zamanda iyi bir hatip olan merhum, münzevî bir hayat sürmüştür. Mahmut Sural, Hoca’nın esmer ve çok yakışıklı bir insan olduğundan bahseder.

Arabacı, İbrahim Efendi’nin vefat yılını 1928 olarak verir. Bu yılda bir zühul olsa gerektir. Kabir taşından bizzat aldığımız yılın doğru olduğunu düşünüyorum. Merhumu Mahmut Sural Bey de yakınen tanıdığına göre, 1928 yılında vefat etmiş olsa, onun da tanıması mümkün olmazdı.

Bu yıl, İbrahim Efendi’nin eşinin vefat yılıdır. Yalvaçlı ÖmerVehbi Efendi’nin kızı Sıddıka Haıum’la evli olan İbrahim Efendi Musalla Kabristanı’nda kayınpederi Ömer Vehbi Efendi’nin kabri yanında metfundur. Hanımı kendisinden önce 1928 yılında vefat etmiştir.

Baha Veled’den Günümüze Konya Âlimleri ve Velileri’nin birinci baskısının ikinci cildi, 1995 yılında çıktığı zaman, İbrahim Efendi’nin aynı mahalleden tanıdığı ve ona muhabbet besleyen bir zat, kitaptan on adet satın almıştı. Bu, ona olan sevgi ve ilginin bir ifadesi idi. Babasını veya dedesini yazdığımız insanlardan bile görmediğimiz böyle bir davranış hafızamda yer etti.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Merhum Karaviranlı İbrahim Efendi
Hoca Ruhuna Fatiha
11.8.1955

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 564;
Sural. a.g. dizi yazı, 28 Ekim 1975.