Kaynaklar

Kaynaklar

KİTAPLAR

Abdullah Fevzi Eendi, Çanakkale Cephesinde Bir Müderris, (Yayıma hazırlayan A. Osman Koçkuzu) İstanbul 2010;
_; Bir Müderrisin Sürgün Yılları, (Yayına Hazırlayan A. Osman Koçkuzu), İstanbul 2011;

Abdülkerim bin Şeyh Musa, Makalât-ı Seyyid Harun (Yay. Haz. Cal Kurnaz), Ankara 1991.

Ahmet Efâki, Ariferin Menkıbeleri, (Çev. Tahsin Yazıcı), I-II İstanbul 1986, İstanbul 2008.

Ahmet Fakih, Kitabu Evsafı Mesacidi’ş-Şerife (Yay. Haz. Hasibe Mazıoğlu), Ankara 1974

Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1330.

Ahmet Rüştü, Marifetü’l-Evzan, İstanbul 1320.

ALTINSU, Abdülkadir, Osmanlı Şeyhülislamlari,, İstanbul 1972.

ARABACI, Caner, Osmanlı Dönemi Medreseleri, Konya 1998.
_; Milli Mücadele Döneminde Konya Öğretmenleri, Konya-1991.

ARİF, Hüseyin, Yunus Emre Divanı, İstanbul 1977.

Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, Selçuklu Devletleri Tarihi (Çev.Nuri Gencosmanoğlu),Ankara 1943.

ARSLAN, Ahmet Turan, Beyşehirli Ahmet Nuri Efendi, AVANAS Ahmet, Milli Mücadelede Konya, Ankara 1999.

AYAZ, Abdurrahman, Seyit Harun Veli ve şeyh Hacı Abdullah Efendi, Seydişehir 1993.

BAYRAM, Mikail, Şeyh Evhadü’d-Din Hâmid el-Kirmanîve Evhadiyye Tarikatı, Konya 1993.

BEKLEYİCLER Nezahat, Ateşbaz-ı Veli, Konya 2007.
_; Yolu Konya’dan Geçen Ulu Hatunlar, Konya 2007.

BİLGİLİ, İsmail-CELİK Ahmet, Muhammed kudsi El-Bozkîrî,Konya 2011.

BURSALI NECATİ, İstanbul ve Anadolu Evliyaları, İstanbul, 1992.

BÜLBÜL, İbrahim, Keçecizade İzzet Molla, Ankara 1989.

CERAN, A. Şeref, Sadreddin Konevî, Konya, 1995.

ÇAĞATAY, Neşet, Bir Türk kurumu Olan Ahîlik, Konya 1981.

DEMİRLİ, Ekrem, Sadreddin Konevi, Konya 2007.

Ebu’l-Ula Mardin, Huzur Dersleri, I-II, İstanbul 1966.

EFE, Ahmet, Sahip Ata Fahreddin Ali Hayatı ve Eserleri, Konya 2003.

EMİNOĞLU, Mehmet, Karatay Medrebesi yazı İncileri, Konya 1990.

ERDOĞAN, Muzafer, İzahlı Konya Bibliyoğrafyası İstanbul 1952.

ERGİN Osman, Abdülaziz Mecdi Tolun Hayatı ve Şahsiyeti İstanbul 1942.

EROL, Erdoğan, Mevlâna’nın Hayatı Eserleri ve Mevlâna Müzesi, Konya 2004.

ES, Selçuk, Konya’da Yatan Peygamberler ve Evliyalar. Yıldız Basımevi, Konya (Tarihsiz);

Fahreddin Irakî, Lemeat ( Çev Safet Yetkin), Ankara 1963.

Faik- M. Muhlis, Muallim Ayaslı Şakir Hayatı ve Şiirleri, Konya 1933.

Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar, Mevlâna ve Etrafındakiler, (Ter. Tahsin Yazıcı) İstanbul 1977.

FÜRÜZANFER, B., (Çev. Feridun Nafız Uzluk), Konya 2005,

GÖLPINARLI, Abdülbaki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1983.
_, Mevlânâ Âdap ve Erkânı, !stanbul 1963.
_, Mevlâna Celaleddin Mektuplar, İstanbul 1963.
_, Mnakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, İstanbul 1990..
_, Yunus Emre Hayatı sanatı Şiirleri, İstanbul 1952.
_;Melâmilyik ve Melâmiler, İsanbul 1992.

GÜLER, Halit – M. Ali Uz, Konya İmam Hatip Okulu İlk Mezunları, Konya 2005.

HADİMİOĞLU, Numan, Hadim ve Hadimliler, Ankara 1983.

Hoca Sadedin, Tacüttevarih,

Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya, (Çev. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), İstanbul 1990.

İbn-i Bibi, Anadolu Selçûkî Devletleri Tarihi (Çev. M. Nuri Gencosman), Ankara 1841.

İbn-i Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri (Çev. Bekir Karlığa- Bedreddin Çetiner),İstanbul 1988.

İZ, Mahir, Yılların İzi, İstanbul 1975.

KARA, Mustafa, Bursa’daki Tarikatler ve Tekkeler, Bursa 1990.

KARPUZ, Haşim, Kültür Varlıkları, Ankara 2009.

KİŞMİR, Celaleddin, Konya Yazıları, (Haz. Mustafa Özcan), Konya 2004.

KOÇER, M. Zeki, Kayseri Uleması, İstanbul 1983.

KOÇKUZU, A. Osman, Paşa Dairesi, Konya 2004,.

KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964.
_, Abideleri ve Kitabeleri ile Nasreddin Hoca Şehri Akşehir, İstanbul 1945.

_, Abidleri ve Kitabeleri ile Übküdar Tarihi, İstanbul I-II, 1966,1967

_, Âbideleri ve Kitabeleri ile Kadraman Tarihi, İstanbul 1967.

KÖPRÜLÜ, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıfar, Ankara 1976. KÖROĞLU , Hüseyin, Konya Lisesi Tarihi, Konya 1989.

Köseç Ahmet Dede, et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t-Tarikati’l-Mevleviyye (Haz. Ali Üremiş), Ankara tarihsiz.

KULU, Fahreddin, Haydin Basâlim İzlere (Yayına Hazırlayan A. Osman Koçkuzu), Konya 2008,

KUTAY, Cemal, Kurtuluşun Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara tarihsiz.

KÜÇÜKDAĞ, Yusuf, Türk Tasavvuf Araştırmaları, Konya.2005.

Mecdi Mehmet Efendi, Şakaik-ı Numaniye (Yusuf Ağa, No: 4213)

Mehmet Hemdem Çelebi, Solakzade Tarihi (Haz. İsmail Özen), İstanbul

Mehmet Tahir, Osmanlı Müelliferi (Haz. İsmail Özen) İstanbul, 1975.

Mehmet Ziya, Yenikapı Mevlevîhanesi ( Neş. Haz. Yavuz Senemoğlu

M. Muhlis- Ferit- Faik- M. Bahri Konya ve Rehberi, Konya 1339.

Mehmet Süreyya, Sicilli Osmanî 1-IV, İstanbul 1996 .

Mehmet Zihni, Elhakaik, İstanbul 1320.

M. Muhlis- Ferit- Faik- M. Bahri Konya ve Rehberi Konya 1339.

Mehmet Zihni, Elhakaik, İstanbul 1320.

Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, (Hz. Cemal kurnaz) İstanbul 1995.

Muhammet Zeynelabidin, İslâmiyet ve Meşrutiyet (Sad. Ahmet Atalay), Konya 1999.

Muhyiddin-i Arabi, Fütühat-ı Mekkiye (Çev. Selâhaddin Alpay), İstanbul 1977.

Muhyiddin-i Arabi, Füsûsü’l- Hikem (Çev. M. Nuri Gençosman), İstanbul 1971.

Müneccimbaşı Tarihi.

ÖNDER, Mehmet, Konya Maarifi Tarihi, Konya 1952.
_, Bilgin Sivaslı Ali Kemali, Hayatı Şahsiyeti Eserleri, Konya 1954.
_, Mevlâna’nın Konya’daki Evi ve Medresesi, Konya 1956.
_, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971,
_, Seydişehir Tarihi, Ankara 1986.
_, Hazret-i Melâna, İstanbl 1987.
_, Yeşil Kubbenin Gölgesinde, Ankara 1995,

ÖNGÖREN, Reşat, Bir Semte Vefa, İstanbul 2009.

ÖZÜDOĞRU, Şükrü, Konya İmam-Hatip Lisesi, Konya 1991.

ÖZÖNDER, Hasan, Konya Velileri, Konya 1990.

ÖZOL, Ali İhsan, Ahlâkî ve Tasavvufî Şiirlerim. İzmir 1988.

ÖZTUNA, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, C. 2-3, İstanbul 1977.

ÖZYILMAZ, Ömer, XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanıl Medreselerinin Eğitim Proğramları, Ankara 2002.

PAKALIN, M. Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul 1946.

Risale- Sipehsalar, (Çev. Mitat Bahari), İstanbul 1331.

Sadettin Nüzhet-M. Ferit, Konya Vilâyeti Halkıyat ve Harsiyatı (Sad.Hüseyin Ayan), Konya 2002.

SAKAOĞLU, Saim, 101 Anadolu Efsanesi, Ankara 2003.
_, Türk Folkloru ve Nasreddin Hoca, Konya 1992.

SAK, İzzet, Kadı Sicilleri IşığındaKonya’da yapılan Vakıfar, Konya 2012.

Sakıp Dede, Sefine-i Evliya, 1283

SAMUR, Tahsin, Akşehirdeki Türk Mimari Eserleri, Konya 1996.

SAYAR, A. Güner, Hasan Âli Yücel’in Tasavvufî Dünyası ve Mevleviliği, İst. 2002,

SOYKUT, i. Hilmi, Unutulmaz Mısralar, İstanbul 1968.

SÜSLÜ , Yavuz, Ermenekli Hasan Rüştü, Konya 1937.

TURAN Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1971.

UÇAR, Hasan Hüseyin-UÇAR, Ahmet Ali, İzmir 1990.

ULUDAĞ , Osman Şevki, Türk Tababet Tarihi (İnc. ve dipnotlarla sad. İlter Üzer, Ankara 1991.

USLU HALİL, Bediüzzaman’ın Kardeşi Abdülmecit Nursî, İstanbul 2008.

UZ, MEHMET Ali, Hafız Murtaza Efendi, Saçlı Hoca-Saçlı Mirza, Konya 2005;
_, Konya Hukuk ve baro Tarihçesi, Korya 2006,
_, 75. Basın Yılında Mustafa Ataman, Konya 1997.
_, Ereğlili Mustafa Fehmi Efendi, Nuzumlalı Ahmet Hamdi Efendi, Sarı Ali Efendi, Çocukları ve Torunları, Konya 2002.
_, Hatıra ve Menkıbelerle Hacı Veyiszade Mustafa Efendi, Konya 2011.
_, M. Ali Uz, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve Ailesi, Konya 2009,
_, Konya Kültürüne hizmet Edenler, Konya 2003,

UYUMAZ, Emine, Sultan Alâeddin Keykubat Devri, Türkiye Selçukluları Devleti Siyasi Tarihi, Ankara 2003.

UZUÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşklâtı Ankara 1984

YEN ER, Cemil, Türk Halk Edebiyatı Antolojisi,, İstanbul 1973.

YENİTERZİ, Emine, SevgininEvrensil Mühendisi, Mevlâna, Konya 2007.

GAZETE VE DERGİLER

ABDÜLKADİROĞLU, Abdülkadir “Zekai Sarsılmaz Hocaefendi’nin Hatırasına”, Altınoluk, Ocak 2000, s55-
56.

ALPTEKİN, Ali Berat, “Nasreddin Hoca Türk Dünyasında”, Akademik Sayfalar, C.4,‘ Temmuz 2004.

ATÇEKEN Zeki, “Moğollara Baş Eğmeyen Bir Selçuklu Veziri Kadı İzzeddin Cami ve Türbesi”, Yeni Gazete Eki

ATEŞ, Mustafa, “Hacı Veyiszade Hoca Efendi”, Akademik Sayfalar, 2007 C.7. S. 4, s. 71-75.
_, Mustafa, “Ali Ulvi Kurucu Merhumun Hayat Serüveni” Akademik Sayfalar, C. 5,S.6, s.57-58.
_, Diyanet Aylık Dergisi. Ocak 1993, s. 18.

BALTACI, Ahmet, “Hakkı Efendi”, Akademik Sayfalar, 2006 C.6. S.26, s.251-252. Cönk, 8 Aralık 1999.

ÇELEBİ, Asaf Halet, “ Bazı MevlevîÂdetleri”, Türk Yurdu, 1955.

ELGİN, Necati, “Megaribe Mescidi Abd-al Mü’min”, Konya, S. 23,1940.
_, “Hücrenişin Mehmet Dede”, Anıt, S. 27 (Özel sayı).

ERDOĞAN, Abdülkadir, “Konya’da Eski Medreseler ve Medreseliler”, Konya, S. 13-17, (Dizi yazı)”

GORDELEVSKİ, V.A. “”Konya İrva ve İska Tarihine Dair Metaryeller”, (Çev. Hasan Ortekin), Konya, S.18-19,1936.

GÜLER, Halit, “Mehmet Hakkı Özçimi”, Akademik Sayfalar 2006 C.6 S.26, s.239-242.

KARAİSMAİLOĞLU, Adnan, “Gönülde Zenginlik, Yaşayışta Denge ve Yenilik”, Tarih ve Kültür Başkenti Konya, Konya 2003.

KOMAN, M. Mesut, “Şeyh Sadreddin Konevî Mescidi ve Şeyh Cüneyd”, Konya, S. 31,1940.
_, “Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi”, Konya’dan Dünyaya ve Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul 2002

ÖNDER, Mehmet, “Mevleviliğin Sistemleşmesi, Sultan Veled ve Diğer Postnişinler”, Konya’dan Dünyaya ve Mevlâna ve Mevlevîlik, İstanbul 2002.

Sadreddin Konevî, Mir’âtü’l-Ârifîn, (Çev. Dilaver Gürer- Batül Güçlü/Ali Çoban) Konya, 2008.

ŞAFAK, Yakup, “Mevlâna Celaddin-i Rûmî Hayatı ve Eserleri, Akademik Sayfalar, C. 4, Konya 2004.

ŞAHİN, Bekir“Dr. Ali Kemal Belviranlı”, a.g. sayfalar 2005, C. 5 Sayı, 27, s.255.

SAKAOĞLU, Saim, “Konyalı Bir Ağız Derleyicisi: Veli Sabri Uyar”, Akademik Sayfalar, C.5, S. 1, s. 18-20.

SURAL Mahmut, “50 yıl Önceden Bu Yana Her Yönüyle Konya”, Yeni Konya, 21 temmut 1975-13 Nisan 1976. (Dizi yazı).
_, “Veli Sabri Uyar’ın Defterlerinden”, Konya’nın Sesi, 10. 4.1978- 29.7.1978. (Dizi yazı) UĞUR, M. Ferit, “Mevlevilik Üzerine Bazı Notlar”, Konya, .S. 32,. 1940.
_, “Muallim Mehmet Arif”, Konya, S. 39, s. 62-64.
_, “Tavus Baba”, Konya, S. 371941.
_, “Seydişehir’in Kuruluşu”, Konya,. S. 4,1936.

UĞURLU, Kamil, Gelin Gecesi veya Şeb-i Arûs”, Merhaba gazetesi, Akademik Sayfalar, C. 4. S. 28, Konya 2004.

ULUNAY, Refi Cevat, ‘‘Bir Velinin Ardından’’, Milliyet 16 Ekim 1957.

UYAR Veli Sabri, “Hattatlar Armağanı”, Konya mecmuası, S. 107-136, Konya 1947-1950. (Dizi yazı)
_, “Konya Bilginleri”, Konya mecmuası, S. 118-140, Konya 1948-1950(. Dizi yazı)

UZ, M. Ali “Vefat Yıldönümünde Fahri (Kulu) Efendi”, Merhaba gazetesi, Akademik Sayfalar, C.4. S.10, s. 73.
_, “Dr. Ali Kemal Belviranlı”, Merhaba gazetesi, Akademik Sayfalar, 2005, C. 5, Sayı 17, s.254.

ÜN VER, Süheyl, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık/1956, S. 89, s. 1417.

YAZICIOĞLU Mustafa Sait, “Hızır Bey ve Nûniyye’si, Ank. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. XXVI.

RESMİ KAYNAKLAR

Konya Şeriye Sicilleri, 37 (İzzet Sak, 2010) nolu defter.

İlkmiye Salnamesi, Dârü’l-Hilâfetü’l-Aliyye 1334.

Konya Vilâyeti Salnameleri. (KVS) H. 1285,1298,1298,1300,1301,1302,1304,1305,13071310,1317,1325,1332.

Konya 1973 İl Yıllığı

Kuruluşundan Bu Güne Diyanet İşleri başkanlığı Albümü, Ankara 2000.

BOA 10/S/1312, Dosya No: 454, Gömlek No: 34048.

ANSİKLOPEDİLER

Anabiritanika

Büyük Konya Ansiklopedisi, Selçuk Es. Koyunoğlu Arşivi

Büyük Konya Ansiklopedisi, Selçuk Es. Koyunoğlu Arşivi

Büyük Türk Klasikleri, İstanbul 1985

Konya Ansiklopedisi, I-IV, (Konya 2010-2011-2012)

Selçuk Es, Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. M.Ali Uz) I-II.

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi

Türkiye İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, C. 10.

Türk Dili ve Edebiyatı, 1990,