Keçecizade Ahmet Rüştü Efendi

Keçecizade Ahmet Rüştü Efendi
(ö. 1327/1911)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. Araplarlı Rüştiye Mektebi muallimi ulemadan Hacı Osman Nuri Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip meşhur ulemadan İbralalı Mustafa Efendi’nin (ö.190) derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Süleymaniye ve Kapı Camii’nde talebe okuttu ve pek çok talebe yetiştirdi. Zamanının hattatlarından da ders alan A. Rüştü Efendi, güzel sülüs, nesih ve talik yazılar da yazdı.

İlim ve irfan sahibi bir zat olan merhum, sarftan Maksut şerhi olan Marifetü’l-Evzân’ı Türk-çeye, tercüme etti. Eser 1320 yılında İstanbul’da basıldı. Eserde unvanı “Müderrisînden Keçeciza-delerden Hocazade Ahmet Rüştü Efendi” şeklinde verilmektedir. Başka eserlerinin olduğu da söylenen Ahmet Rüştü Efendi, bir süre de kitapçılık yaptı. Keçecizade denmekle ma’ruftu. 1327/1911 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi.

Ahmet Rüştü Efendi’nin Marifetü’l - Evzan İsimli Eserinin Kapağı.

Ahmet Rüştü Efendi’nin Marifetü’l – Evzan İsimli Eserinin Kapağı.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Ulemâ-i kiramdan
Keçeci Efendi Zade Ahmet Rüştü
Ruhuna Fatiha.

 

KAYNAKLAR

– Uyar. Hattatlar Armağanı, s. 36/ 22;
– Ahmet Rüştü, Marifetü’l-evzân, İstanbul 1320/1904.