Keçecizade Mustafa Efendi

Keçecizade Mustafa Efendi
(1689/ 1767)

1688-1689 yıllarında Konya’da doğdu. İlk tahsilini mahalle mektebinde ve babası Süleyman Efendi’de tamamladı. Hatta medrese tahsiline bile Konya’da başladı. Aşırı okuma hevesi yüzünden, daha yirmi yaşlarına basmadan, babasından habersiz olarak Konya’dan kaçarak İstanbul’a gitti. Muhtelif medreselerde okudu. Bu arada Pirizade Sahip Efendi’ye intisap etti. Sahip Efendi’nin oğlu Osman Efendi’ye ders verdi, onun hocalığını yaptı. Bu arada da yüksek medreseyi bitirip, müderris oldu. Kudüs ve Bursa kadılıklarında bulundu. Kırk yaşlarında iken şeyhülislâm Pirizade Sahip Efendi’nin tavassutu ile Davutpaşa Camii imamının kızı ile evlendi.

Keçecizade Salih Efendi bu evlilikten dünyaya geldi. Bu zat Kazasker Salih Efendi diye meşhurdur. Keçecizade Mustafa Efendi, 1767 yılında vefat etti.

KAYNAKLAR

– Bülbül, a.g.e. s. 89;
– Yılmaz Öztuna, Keçecizade Fuad Paşa, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, s.7-8;
– Büyük Türk Klâsikleri, “İzzet Molla”, İstanbul 1988, s. 116-117;
– Naci Okçu, “İzzet Molla, Keçecizade”, DİA, 2001, s. 23/561.
– Feyziye Abdullah, a.g. Ansiklopedi s.1245