Keçimuhsineli Hacı Ali Efendi

Keçimuhsineli (Kiçimuhsine) Hacı Ali Efendi
(ö.1329/1913

Konya’nın Keçimuhsine köyünde doğdu. İlk tahsilini müteakip, medrese tahsilini Konya Müftüsü Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’de tamamlayıp ondan icazet aldı. Yazı hocası da Başa-ralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir.

Sahibata Camii bitişiğindeki Lârende Medresesi’nde uzun yıllar müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. 1901 ve 1903 yıllarında 33 talebesi vardır. Ali Efendi’den sonra medresenin faaliyette bulunmadığı anlaşılmaktadır. Güzel sülüs, talik ve nesih yazılar yazan Hacı Ali Efendi, yüz adet Kur’ân-ı Kerim ile bir Buharı ve pek çok da risale yazdı.

Güzel ahlâklı, naifü’l-vücud bir zat olan Hacı Ali Efendi, 1913 yılında vefat etti ve Meram yolu üzerinde Ulu Mezarlığa defnedildi.

Ali Efendi, nesih ve ta’lik yazılarla şu risaleleri yistinsan etti.

1. Risale-i Ayetü’-Hırz
2. Risale-i Ahbarü’l-Mesacidü’l-Haram
3. Risale-i Vasiyetname Lil-Hadimi
4. MebhasfiMakam-ı İbrahim ve Hacerü’l-Esved
5. Medh-i Nebî Aleyhisselâm ve diğerleri.

Veli Sabri Uyar merhumun bu eserlerini, Ali Efendi’nin oğlu Tahir Efendi’de bizzat gördüğünü söyler.

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 311;
– Uyar, Hattatlar, S, 99-100-101/16.