Konya Velileri İle İlgili Listeler

Konya Velileri İle İlgili Listeler

Merhum Selçuk Es, “Konya’da Yatan Paygamberler ve Evliyalar” isimli 31 sayfalık bir kitabında, Konya velilerinden bahseden üç liste üzerinde durur.

Bunlardan birisi Prof. Dr. Süheyl Ünver’in elinde mevcut bir yazma eserden istifade ederek hazırladığı ve Türk Folklor Araştırmaları Dergisi’nin Aralık/1956 yılında çıkan 89. sayısının 1417. sayfasında neşrettiği “ Konya’da Evliya Sayımı” başlıklı yazısındaki liste…

İkincisi, Konya Müze Kütüphanesinde kayıtlı, 5 Şevval 1312 tarihini taşıyan “Hazâ Mecmual İzam ve Evliya-i Kiram” risalesinde yer alan isimler…

Üçüncüsü de, Emekli Öğretmen-Yazar İbrahim Aczi Kendi’de mevcut olan risaledir ki, bunda 329-335 evliya ismi verilir.

Selçuk Es, adı geçen eserinde, “ Bunların hepsini bir araya getirerek alfabetik sıraya göre bir ayırım yaptım. (Bu alfabetik tasnif babalara, sultanlara, şeyhlere ve halifelere göre ayrı ayrı yapıldığından kontrol edilmez hale gelmiş). Aynı isimleri çıkarmak, noksanları ilave etmek suretiyle 379 veli ismi tespit ettim. Bu düzende belki ufak değişikliklerle bir şahıs iki defa gösterilmişse özür dilerim.” diyor.

Dördüncü bir liste de 1285 H. 1869 M. tarihli Konya Vilâyet Salnamesi’nde verilmiştir.

Verilen listeler tetkik edildiğinde gerçekten bazı tekrarların mevcut olduğu açıkça görülmektedir. Mükerrer isimleri çıkardığımızda elde ettiğimiz listedeki isim sayısı, 330’u geçmemiştir.

Kontrol edilmiş böyle bir listenin, eserimizde bulunmasında fayda mülahaza ettim. Bu listede yer alan velilerden altmıştan fazlasının hayatını vermeye çalıştım. Listede bazı isimlere notlar ilave ettim. Çoğunun nerede yattığı bile bilinmeyen bu velilerimizin isimlerinin bile unutulmaması büyük kazanç değil mi?

Bu verilen listeler, Veliler listesinin ne ilki ne de sonudur. Dün olduğu gibi bugün de, bundan sonra da, bu altın zincirin halkaları çoğalarak devam edecektir.

KAYNAKLAR

– Selçuk Es. Konya’da Yatan Peygamberler ve Evliyalar. Yıldız Basımevi, Konya (Tarihsiz);
– Süheyl Ünver, Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Aralık/1956, S. 89, s. 1417.

 

-A

Âbid Çelebi
Abdi Halife
Abdullah Rûmi
Abdülaziz Sultan
Abdülkerim Dede
Abdülvahit Sultan
Abdülvehhab Sultan
Abdürrezzak Sultan
Affan Sultan
Ahi Dede
Ahi Evren
Ahi Natur
Ahi Ahmet Tarik Sultan
Ahmet Çelebi
Ahmet Sultan
Ali Aliler
Ali Can Sultan
Ali Dede
Ali Gav Sultan
Ahi Han Sullan
Ana Sultan
Amber Barış Sullan
Aslan Ali (Eski Meram Yolunda)
Âşık Çelebi
Âşık Resul
Ateşbaz Veli

-B

Baba Musa
Baba Mûsem Dede
Baba Sindi Dede
Baba Sultan
Baba Tire Sultan
Bağdat Hatun
Baha Veled
Bahâüddin Çelebi
Balıkdar Baba
Bedber Sultan
Beğim Ali Sultan
Bekir Dede
Bektaş Dede
Bel Bekledi Dede
Benaî Sultan
Bezcizade Efendi
Bostan Çelebi
Böğrûbaş Sultan
Buhtalı Dede
Bûbercizade Abdurrahman Çelebi
Büyük Ana Sultan

-C

Cameşûyi Dede
Cebele Bekledi Dede
Cemaleddin Çelebi
Cemel Ali Dede
Cıhârşembih Sultan
Cihan Şene

Çelebi Sultan
Çelebiler Sultan
Çelik Baba
Çerkeszade Mustafa Baba
Çomaklı Baba
Çörekli Baba
Çul Ali Baba
Çullu ibrahim Dede

-D

Debbağzade Mehmet Dede
Değirmenci Muhammed Dede
Değirmencizade Mustafa Efendi
Demli Hüdai Sultan
Derviş sultan
Dev Mehmet sultan
Devlet sultan
Dost Hüdai Dede
Döki sultan
Durak Faki

-E

Ebu ishak Kazerûnî
Eflâkî Dede
Eflâtun Sultan
Efvaki Sultan
Emir Âdil çelebi
Emir Âlim Çelebi
Emir Celaleddin
Emir Efendi
Emir sultan
Emir Nureddin
Emvac Mahmut Dede
Esiki Muhammed Dede
Evhadüddin Kirmanî
Evis Dede
Ezeli Şeyh Abdurrahman Efendi

-F

Fahrünnisa
Fakih Ahmet
Fakihe Sultanferhuniye
Fevzi Efendi
Furkan Dede (Konya’da bir mahalle adını taşır)

-G

Gaip merdan Sultan
Gazi Alemşah (Konya’da bir mahalle adım taşır) / Gene Aslan)
Gene Aslan
Gevhertaş(Gühertaş) Sultan
Göktaş Sultan
Gönlü Arı Sultan
Ggün Sultan
Günide Ahmet Dede
Güzelce Ahmet Sultan

-H

Habil Sultan
Hace-i Cihan
Hacı Ana Sultan
Hacı Beğendik Sultan
Hacı Geymanas Sultan
Hacı Haydar Sultan
Hacı Kapmaz
Hacı Yan Sultan
Hacı Sinan Dede
Hacı Fettah ve Abdullah Çavuşlar
Hacı Muharrem Dede
Hadaşkılı Sultan
Haldan Baba
Halka Tıraş Sultan
Halil Baba Sultan
Halil Dede
Hamze Dede
Hasan Halife
Hatip Sersemi Dede
Hatırbaş Sultan
Hatun Halife Hazret-i Emir Efendi
Hazırbaş Sultan
Hızır İlyas Sultan
Hızırlık Sultan
Hoca Abdûlgaffar
Hoca Faruk Sultan (Bir mahalle adını taşır)
Hoca Hasan
Hoca Selman
Hoca Sultan
Mumcu Sultan
Horasan Sultan
Horoz Baba
Hundî Hatun
Hûd Sultan
Hûdai Dede
Hulefa Baba
Hûsameddin Çelebi
Hüsam Ali Sultan
Hüsam Baba
Hüseyin Baba

Illâhı
Ali Sultan
İhlâk Sultan
İlham Ali Çelebi
İmam-ı Beğavî
îmirdüş Sultan
İshak Sultan
İskender Sultan
İynel Dede

-K

Kadı Hürrem Şah
Kalem Sultan
Kalender Baba
Karababa Sultan
Karabağrı Sultan
Karaçomak Sultan
Kara Kemal Sultan
Karakepenek Halil Dede
Karakurt Baba (Karakurt Mahallesinde metfun)
Kapıcı Rüstem Dede
Kasım Halife
Kayıtlı Sultan
Kazaz Âşık
Kemal Dede
Kemer Hakim Sultan
Kesikbaş Sultan
Kıdemli Çelebilos
Kılıç Aslan
Kılıç Ali Sultan
Kilos Dede
Kızıl Kara Sultan
Köseç Ahmet Efendi
Kuddüs Çelebi
Kutbi Nay-i Hamza Dede
Küçük Ana
Küçük Ârif Çelebi
Külhünî Ali Dede
Kümeyne Sultan
Kümitne Sultan
Küsza Hatun

-L

Lokmani Dede

-M

Mahmut Çelebi
Mahmut Dede
Melek İbrahim Efendi
Mevlâna Celaleddin
Mesnevihan Mahmut Çelebi
Mesnevihan Süleyman Çelebi
Meyilli Sultan
Muhammed Dede
Muhittin Efendi
Mumcu Sultan
Musil Efendi
Musa Baba
Muslihittin Efendi
Musa Efendi
Mütaşif Dede
Mühim İbrahim Dede
Mümin Dede
Mümin Halife
Mürsel Dede
Müstecap Sultan

-N

Nalıncı Baba
Nazar Halife
Nefise Hatun
Nureddin Efendi

-O

Osman Dede
Osman Rumî
Osman Turabî

-P

Pervane Sultan
Pir Esat sultan
Pir Handan Sultan
Pirebi Sultan
Pirim Sultan
Pirli Sultan
Pir Mesut Dede
Potalı Dede

-R

Ramazan sultan

-S

Sad Baba
Sadaka Sultan
Sadettin Baba
Sadır Sultan
Sahip Kestelli
Samt Baba
Sarı Yakup
Selim Ana
Selim Sultan
Seyit Cemaleddin Sultan
Seyit İsa Sultan
Seyit Deri Sultan
Seyit Sultan
Seyitler Sultan
Seyit Mir Sultan
Seyit Siyavuş Sultan
Sıraceddin Sultan
Sıraçlı Sultan
Siyaki Sultan
Sultan Alâaddin
Sultan Veled
Sürmeli Sultan

Şaban Efendi
Şah Çelebi
Şah-ı Merdan
Şah-ı Nümde Sultan
Şahitler Sultan
Şemsettin Ahmet Bezircânî
Şems-i Bedevi Sultan
Şems-i Tebriz!
Şem’un Sultan
Şeref Sultan
Şeyh Abdi Efendi
Şeyh Abdülkadir Bahcirânî
Şeyh Abdülhay Efendi
Şeyh Abdurrahman Baba
Şeyh Ahmet Efendi
Şeyh Alâaddin Buharî
Şeyh Ali Efendi
Şeyh Ali Sultan
Şeyh Bedevi Sultan
Şeyh Belki
Şeyh Burhan Dede (Bir mahalle adını taşır)
Şeyh Cemaleddin Efendi
Şeyh Ebubekir Efendi
Şeyh Ebü’l-Hayr
Şeyh Halil-i Maraşi
Şeyh Hasan Dede
Şeyh İslâm Efendi
Şeyh Kerimeddin
Şeyh Mazhar Cemalullah
Şeyh Meadî
Şeyh Mehmet Efendi
Şeyh Molla Sultan
Şeyh Muhammed
Şeyh Mürdenî
Şeyh Nişaburî
Şeyh Resül Şaz
Şeyeh Selahaddin Zerkubî
Şeyh Sefer Hüdaî
Şeyh Sinan
Şeyh Sücaüddin
Şeyh Şerefeddin
Şeyh Ulema
Şirvanlı Ahmet sultan
Şirvanlı Berdaî Sultan

-T

Tabakzade Mehmet Dede
Taktaklı Sultan
Taşkılman Sultan
Tavus Baba
Teganî Sultan
Teslim Sultan
Tıraş Han Sultan
Torumtay Sultan
Tekel Hüsam Sultan

-U

Ulaş Baba
Ulu Arif Çelebi
Ulu Hatun
Ulvi Sultan
Umman Dede

Üçler Sultan
Üveys Dede

-V

Vacid Çelebi
Vezir Sahip Ata

-Y

Yağlı Baba
Yahya Efendi
Yayan Oğlu
Yedi Kızlar
Yetergân Sultan
Yöğrek Sultan
Yunus Sultan

-Z

Zati Baba
Zeki Baba Sultan
Zevle Sultan
Zöhre Âfitâp Sultan