Malatyalı Ali Efendi

Malatyalı Ali Efendi
(ö. 1935)

Konya’da Malatyalı Ali Efendi, Kürt Ali Efendi namıyla tanınan bu büyük âlim, Malatya’da İzol kasabasında doğdu. İzol Beylerine mensuptur. Medrese tahsiline Malatya’da başlamış ve tahsilini civar vilâyetlerde ve Kayseri’de tamamlayarak Konya’ya gelmiştir. Tahsiline Konya’da devam etmiş, gerekli imtihanları verdikten sonra Yağmuroğlu Medresesi’ne müderris olmuştur. 1301/1884 yılına kadar bu medresenin müderrisinin aynı aileden Naim Hazım Efendi olduğunu görüyoruz. Onun bu tarihten sonra Yağmuroğlu Medresesi’ne tayin edildiği tahmin edilmektidir. Ali Efendi’nin 1301 ve 1303 yıllarında talebe sayısı elli civarındadır. Ali Efendi ayrıca İplikçi Camii’nde de ders okutmuştur.

Mehmet Efendi Medresesi olarak da bilinen Yağmuroğlu Medresesi, İplikçi Camii’nin doğusunda, kısmen Ziraat Bankası’nın yerinde idi. Medrese, 18. yüzyıl ortalarında Konya ulemasından Şeyh Mehmet Efendi adında bir zat tarafından yaptırılmıştır. Ali Efendi, bu medresenin son müderrisidir.

Karahafız Mustafa Efendi’nin kızı Şerife Hanım’la evlenerek Konya’ya yerleşir. Ali Efendi, aynı zamanda da Gilisralı Tahir Efendi’nin kayınpederi, Av. Naim Gilisralı’nın da dedesi olur.

Zamanının büyük âlimlerinden olan Malatyalı Ali Efendi, tasavvuf alanında da yüksek bir mertebeye sahiptir. Seydişehirli Şeyh Abdullah Efendi ile yakın münasebeti vardır. Abdullah Efendi’nin, kendisine müracaat eden bazı talebelerini, Ali Efendiye gönderdiği rivayet edilir. Tedris hayatında pek çok talebe yetiştirmiştir. İleride hayatından bahsedeceğimiz Ilgın müftülerinden Seydişehirli Abdullah Hilmi Efendi talebelerinden birisidir.

Hadimli Mehmet Vehbi Efendi’nin “ Hülasatü’l-Beyan” isimli büyük tefsirinin tashihini, Mehmet Vehbi Efendi’nin ricası üzerine bu zat yapmıştır. Ali Efendi, medreselerin kapatılmasından sonra, evinde inzivaya çekilmiş cuma namazları dışında dışarıya pek çıkmamıştır.

Ömrünü evinde ibadet taat ve misafirlerini kabulle geçiren Malatyalı Ali Efendi, 1935 yılında vefat etmiş ve Musalla Kabristanı’na defne-dilmiştir. Âlim, fazıl züht ve takva sahibi bir zat olarak tanınmıştır.
Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Konya’nın Yağmuroğlu Medresesi müderrisi Malatyalı Ali Efendi Hocanın ruhuna Fatiha. 1.8.1935

Merhumun adı geçen kabristanda bulduğumuz kabir taşı Gilisralı Hacı Osman Efendi ile oğlu Hacı Tahir Efendi’nin kabri arasında yer almaktadır. Sille taşından dikilen taş, aşağıdan itibaren yer yer dökülmeye başlamıştır.

KAYNAKLAR

– KVS, 1300-1301;
– Uyar, Konya Bilginleri, S. 129-130. s 48;
– Arabacı, a.g.e. s. 405;
– Sural, a.g. dizi yazı, 1 Ekim 1975.