Mehmet Fahri Efendi

Mehmet Fahri Efendi
(1288/1871-1340/1924)

1871 yılında Konya’nın Sırçalı Mescid Mahallesi’nde doğdu. Ali Efendi’nin oğludur. İlkokul ve Rüştiye mektebini bitirdikten sonra, Nakı-boğlu Medresesine girdi, sarf ve nahiv gibi tertip dersleri ile fıkhı, Parlakzade Ahmet Efendi’den okudu daha sonra, Aladağlı Hacı Ahmet Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyet hayatına atıldı, Konya Mahkeme-i Şeriyyesi’nde zabıt kâtibi olarak görev yaptı. Bir süre de Konya ve Akşehir tapu memurluklarında bulundu, bir ara da Konya Hâkimliği görevini deruhte etti. Daha sonra bir heyet önünde niyabet imtahanına girerek başarılı oldu. Ereğli’ye naip tayin edilmişse de gitmedi.

Merhumun yazı hocası da Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir. Nesih, sülüs ve rik’a yazan Fahri Efendi, Sarı Kadı’nın Mehmet Efendi denmekle meşhurdur. Eserleri oğlu Ali İhsan Efendiye intikal etmiştir.

İşlerinde dürüst, ahlaklı ve yakışıklı bir insan olan Mehmet Fahri Efendi, 1340/1924 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi.

KAYNAKLAR

– Uyar. Hattatlar, S. 125-126. s. 21.