Mehmet Hakkı Özçimi

Mehmet Hakkı Özçimi
(Çimili Hocazade Hakkı Efendi)
(1901-1973)

Mehmet Hakkı Özçimi

Mehmet Hakkı Özçimi

Konya’da “Küçük Çimili Hoca” diye anılan, Ahmet Fevzi Efendi’nin oğludur. 1901 yılında Konya’da doğdu. İlköğrenimini babası Ahmet Fevzi Efendi’den yaptı, bu arada hıfzını da küçük yaşlarda iken ikmal etti. Daha sonraları, ilmî ve fikri yönden günün getirdiği yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenerek Konya’da açılmış bulunan “Islah-ı Medâris”e devama başladı. Burası da diğer medreselerle birlikte kapatılınca öğrenimine, Kütahya’da İmam Hatip okulunda devam etti ve oradan mezun oldu.

Daha sonra İstanbul’a giderek, devrin ünlü hafız ve kurralarından Ayasofya Camii Baş İmamı ve Hatibi merhum Hafız İdris Efendi’den Kur’ân-ı Kerim’in okunuşu ile ilgili “Ilm-i Kıraat”i tedris ve tâlim etti. İstanbul’daki bu öğrenimini de tamamladıktan sonra Konya’ya döndü ve 1936 yılında Diyanet İşleri Başkalığınca, bir Selçuklu eseri olan Bulgur Tekke Camii’nde açılmış bulunan Konya Hafız Yetiştirme Kursu’na müdür olarak tayin edildi. Camilerde mihraplara imam ve minberlere hatip bulmakta güçlük çekilen bir devrede, ecdat yadigârı Bulgur Tekke’de ortaya koyduğu çok bereketli hizmet ve çalışmaları ile her biri Konya ve civar şehirlerin büyük camilerinde vazife alıp mihrap ve minberleri dolduran ehil, yüzlerce imam ve hatip yetişmesine vesile oldu.

Onun bu kursundan mezun olanlar, Kur’ân kıraati ve hıfzı yanında, gerekli İslâmî bilgileri ve ayrıca, o günkü toplum hayatının gerektiği ölçüde edep, irfan ve görgüyü de elde etmiş olarak tahsillerini tamamlamış olurlardı. Hocanın vazifeli bulunduğu devrede bu kursta hıfzını ikmal edip hafızlık belgesi alanların sayısı beş yüz civarındadır.

Konya İmam-Hatip Okulu’nun açıldığı yıllarda, bu okulun Kur’ân-ı Kerim dersleri öğretmenliği görevini de üzerine alan Hakkı Efendi, bu görevi ile birlikte yürüttüğü Konya Müftü Kâtipliği’ni de bir müddet deruhte etti, daha sonra Konya Müftü Vekilliği’ne tayin olundu. Emsali arasında vakar ve ciddiyeti ile temayüz etmiş olan Hakkı Özçimi’nin, Konya Müftü Vekilliği esnasında, büyük camilerin onarımı, bütün camilerin temizlik ve nizamı ve din görevlilerinin vazifelerine gereken ciddiyet ve hassasiyetle eğilmelerinin temini gibi konularda kendine has çalışmaları ile müstesna hizmetleri oldu.

Kur’ân ve İslâm’a hizmetle dopdolu geçen hayatında son görev yeri, Konya Şerafeddin Camii Baş İmam ve Hatipliği idi. Bu görevini de on yılı aşkın bir süre ifa eden Hakkı Özçimi, 30 Temmuz 1973 tarihinde vefat etti ve Üçler Kabristanı’nda, babası Çimili Ahmet Efendi Hoca’nın kabri yanına defnedildi.

Hakkı Efendi, kurstan ve Konya İmam Hatip Okulu’ndan benim de hocamdı; disiplini meşhurdu. Bütün talebeleri hocayı hem sever, hem sayar ve hem de çekinirlerdi. Hafız yetiştirmedeki yeteneği yanında, disiplini sayesinde kursu, Der-bentli Hoca’nın tabiriyle; hafız fabrikası gibi fali-yet gösterdi ve ehil pek çok hafız yetişmesine vesile oldu. Ünü Konya sınırlarını aştı ve Türkiye’nin her tarafında tanındı.

Hakkı Efendi, konusunda bir ekoldü. Okuyuş tavrı talebelerine de intikal ederdi. Kur’an tilâvetinde ehil ve üstat olanlar, hıfzını Hakkı Hoca’da bitirenleri bilirler, kendisi söylemese bile “Sen Hakkı Efendi’nin talebesisin” derlerdi.

Ahmet Baltacı, Hüseyin Tekinbaş, Hasan ve Mustafa Altun, Şükrü Onay, Fehmi Sarıgüzel, Servet Akdoğan, M. Emin Buğdaycı, Kâmil Yaylalı, Ganimet Çimen, Durmuş Sert, Nuri Baş, Ahmet Pişkinler, Ahmet Ortakavak ve Mehmet Şeker Hakkı Efendi’de hıfzını tamamlayıp hafızlık diploması alan meşhur talebelerden bazılarıdır.

Kabir taşı kitabeleri şöyledir:

Fani ömrünü Kur’ân’a hizmetle dolduran
Çimilizade Hakkı Efendi ruhuna Fatiha
Doğum: 1901 Vefatı: 30.07.1973

Sonradan babası ile birlikte bu kabir taşları ve metinleri değiştirildi.

Hakkı Efendi öğrencileriyle birlikte.

Hakkı Efendi öğrencileriyle birlikte.

KAYNAKLAR

Es, Konya Ansiklopedisi, Yeni Konya, 16 Eylül 1975;
Arabacı, a.g. e. .s.546;
Halit Güler, “Mehmet Hakkı Özçimi”, Akademik Sayfalar 2006 C.6 S.26, s.239-242:
Ahmet Baltacı, “Hakkı Efendi”, Akademik Sayfalar, 2006 C.6. S.26, s.251-252;
Oğlu Fevzi Özçimi’den alınan bilgi.