Mesnevîhan Mehmet Dede

Mesnevîhan Mehmet Dede
(ö. 1148/1735)

Konya’da doğdu. Gençliğinde iyi bir tahsil gören Mehmet Dede, çok iyi Arapça ve Farsça biliyordu. Şark dillerindeki vukufu onu edebiyat konusuna yöneltti ve arif Mevleviler arasında yer aldı.

Hüner ve faziletini takdir eden IV. Arif Çelebi tarafından Mesnevîhanlık görevine alındı. 1724 yılında Arif Dede’nin vefatı üzerine Yenikapı Mevlevihanesi şeyhliğine tayin edildi. Burada on bir sene şeyhlik görevini başarıyla yürüttü. İlim, ahlak ve faziletiyle herkese kendini sevdirdi, dervişlerin hürmet ve muhabbetini kazandı. Dergahta pek çok talebe yetiştirdi. 1148/1735 yılında vefat eden Mehmet Dede, adı geçen dergahta, Sabûhi Ahmet Dede’nin ön tarafında metfundur.

Mevlevîlerin ileri gelenlerindendir.

KAYNAKLAR

– Mehmet Ziya, a.g.e. s. 152-153.