Müftü Hacı Ali Rıza Efendi

Müftü Hacı Ali Rıza (Öğütlü) Efendi
(1873-1950)

Müftü Hacı Ali Rıza (Öğütlü) Efendi

Müftü Hacı Ali Rıza (Öğütlü) Efendi

Konya’da Hacı Ali Efendi adıyla bilinen, Ali Rıza (Şuhûdî) Hoca, 1289/1873 yılında Konya’da Çelebi Mahallesi’nde doğdu. Babası Hacı Se-yidzade Mehmet Efendi’dir.

İlk tahsilini sıbyan mektebinde yaptıktan sonra, medrese tahsilini de yine Konya’da tamamladı ve Konya müftülerinden meşhur Ahmet Rüştü (Aladağlı) Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Babasının vefatından sonra, Köprübaşı Medresesi’nde bir süre müderrislik yaptı.

Arabacı, Ali Efendi’nin Köprübaşı Medresesi’nde babasının vefatından önce müderrislik yaptığını zikreder. Onun asıl müderrisliği Dârü’l-Hilâfe Medresesi’ndedir. Orada 1915 yılından itibaren Arapça, mantık ve kelâm gibi dersler okuttu. Bu medresenin 13 Mart 1924 tarihinde lağvedilmesinden sonra açılan ilk İmam Hatip Okulu’nda da tefsir, hadis, ilm-i tevhit hocalığında bulundu. Bu okullar da kapatıldıktan sonra, bir süre merkez vaizliği yaptı.

1927 yılında Müftü Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi’nin vefatından sonra, Konya Müftülüğü’ne getirildi, 1950 yılına kadar bu görevi sürdürdü.

11.8.1950 tarihinde emekliye ayrılan merhum, üç ay sonra 2.11.1950 tarihinde vefat etti. Yirmi üç yıl müftülük yapan Hacı Ali Efendi, makamında en çok kalan Konya müftülerimizdendir. Âlim, fazıl, kâmil ve ahlâklı bir insan olarak Konya’da ün yaptı. 77 yaşlarında iken vefat eden merhum, Üçler Mezarlığı’nda metfundur. “Rehber-i Necat” isimli iki ciltlik bir eseri neşredildi.

Hacı Ali Efendi vefatından bir süre önce, Diyanet İşleri Başkanı Eyüp Sabri Hayırlıoğ-lu zamanında; maaşına yıllardan beri hiç zam yapılmadığı yolunda, bir dostu vasıtasıyla müracatı olur. Konu incelenir, durum gerçekten öyledir.

Diyanet İşleri Başkanı, onun yıllarca sabretmesi karşısında:

“- Bu melek mi, bu nasıl insan.” diyerek, hayretler içerisinde kalır.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 302, 567;
Uyar, Konya Bilginleri, S. 129-130. s. 50;
Konya Müftülük Albümü; A.g. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü, C., s. 103;
Es, Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/331.