Muhaddis Ahmet Efendi

Muhaddis Ahmet Efendi
(ö. 1255/1839)

Aslen Hadimli olup, Hafız Ali Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini müteakip, medrese tahsilini Hadim Müftüsü Seyyid Ahmet Efendi’den tamamladı ve icazet aldı. Bu tahsiliyle iktifa etmeyen Ahmet Efendi, Bozkır’lı Memiş Efendi ile Seydişehirli Yeğen Efendi’nin derslerine devam ederek, onlardan da feyiz aldı. Alanya’da Reyhanzade’de altı ay hadis dersi okuduktan sonra, memleketi olan Hadim’e döndü ve Şehit Ahmet Efendi’nin müsaadesi ile onun medresesinde ders okutmaya başladı.

Hadim’de müderris olarak görevine devam ederken, bazı fesat olaylarının cereyan etmesi üzerine, Şehit Ahmet Efendi talebesine:

“- Sen bu müfsit heriferin içinde yapamazsın. Konya’ya git, orada neşr-i ulum et!” demesi üzerine, Muhaddis Ahmet Efendi, 1248/1832 yılında Konya’ya hicret etmeye mecbur olur. Çok geçmeden de, hocası Seyyid Ahmet Efendi şehit edildi.

Konya’ya geldikten sonra uzun yıllar, Ka-dızade Medresesi’nde müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. İlminde üstünlüğü dolayısıyla ünü gittikçe arttı ve hadis ilmindeki vukufiye-tinden dolayı, kendisine Muhaddis Ahmet Efendi denildi.

Âlim, fazıl ve güzel ahlak sahibi bir zat olan Ahmet Efendi, 1255/1839 yılında vefat etti ve Musalla Mezalığı’na defnedildi. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-Hayyü’l-Bâkî
La ilahe illallah Muhammedürrasûlüllah
El-merhum el-mağfûr minel müderrisîn
El-kiram Muhaddis Ahmet Efendi Hadimi nam
Sene: 1255

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 439;
Uyar, Bilginler, a.g.dizi yazı, 1950, S. 139-140, s. 5;
Sural, a.g. dizi yazı, 16 Ekim 1975