Muhaddiszade Hasan Efendi

Muhaddiszade Hasan Efendi
(1288/1871-1940)

Muhaddiszade Hasan Efendi

Muhaddiszade Hasan Efendi

1288/1871 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın ünlü bilginlerinden muhaddis ve müderris Mehmet Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip, medrese tahsiline babasında başladı. Babasının hacda iken vefat etmesi üzerine tahsilini Aladağlı Hoca’da tamamlayarak icazet aldı. Bundan sonra yirmi iki yaşlarında iken, şimdiki Tekel binasının olduğu yerde bulunan babasının Muhaddis-zade Medresesi’ne müderris oldu. Medreselerin kapanmasına kadar müderrisliğini sürdüren Hasan Efendi, medreselerin kapatılmasından sonra da, şimdiki Asri Cami’nin yerinde bulunan camide uzun yıllar fahrî imamlık görevinde bulundu.

Hasan Efendi, 1893 yılından itibaren müderristir. 1903 yılında da 35 talebesi vardır. Müderrisliği 1914 yılına kadar yirmi yıl devam etmiş-tir.1914 yılında talebe sayısı 14’tür.

Cumhuriyet döneminde pek çok din adamı gibi, o da geçim sıkıntısına düştü ve Yarma’ya Îmam-Hatip olarak gitmek mecburiyetinde kaldı. Birkaç yıl sonra Sahibata Camii İmam Hatipliğine tayin edildi ve bu görevde iken 1940 yılında vefat etti. Kabri Musalla Mezarlığı’ndadır. Halk arasında âlim ve fazıl ve güzel ahlak sahibi bir zat olarak sevilip sayılmıştır.

KAYNAKLAR

KVS, 1332, ;
Arabacı, a.g.e. s. 343;
Sural, dizi yazı, 13 Eylül 1973.