Münzevî Said Efendi

Münzevî Said Efendi
(ö.1281/1864-5)

Hadim’de doğdu, doğum tarihi malum değildir. Hâdimî Hazretleri’nin dördüncü oğlu, Hacı Numan Efendi’nin oğlu olup, veli mertebesine ulaşmış kerametleri olan, âlim, fazıl bir zattır. Münzevî Said Efendi adıyla ün yapmıştır.

Tahsilini Hadim ve Konya’da tamamlayan Said Efendi daha sonra, Tavaslı Müslim Ağa adında bir zatın, Tavas’da yaptırmış olduğu medresede uzun yıllar müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi. Onun diğer müderris arkadaşlarından birisi de, ünlü Cezayir Müftüsü’dür. O zamanın parasıyla oldukça yüksek bir meblağ olarak kendilerine 500’er kuruş maaş verildi. Edirne müftüsü Fevzi Efendi, Cibali ve Büyük Hacı İsa Efendi gibi büyük âlimler Münzevî Said Efendi’nin talebelerinden bazılarıdır.

Said Efendi uzun yıllar Tavas’da müderrislik yaptıktan sonra, tekrar memleketi olan Hâdim’e döndü ve orada ders okutmaya devam etti. 1281/1864 yılında vefat eden Münzevî Said Efendi’nin kabri dedesi Hâdimî Hazretlerinin kabri yanındadır.

Veliliğine delalet eden pek çok kerameti anlatılan Said Efendi’nin, anlatıla gelen bir kerameti şöyledir:

Bir kısım talebeleri ile Tavas’dan Hâdim’e dönerken, bir yerde durup talebelerine cenaze namazı kılacaklarını söyler ve orada bir cenaze namazı kılarlar. Ortada bir cenaze olmadığı halde, cenaze namazı kılmalarının manasını anlayamayan öğrencilerinden birisi, kıldıkları cenaze namazının sebebini ve kime ait olduğunu sorunca;

Said Efendi şu cevabı verir: “- Zâlim Tavas Valisi’nin dövdürdüğü talebe orada öldü. Onun namazını kıldık.”

Orada hazır olanlar, namaz kıldıkları tarih ve saati tespit ettikten sonra, olayı tahkik ederler. Gerçekten, dövülen öğrenci namaz kılındığı gün, Tavas’da ölmüş ve cenazesi kaldırılmıştır.

KAYNAKLAR
– Hadimioğlu, a. g. e. s. 123.