Mustafa Efendi (Büyük Hoca)

Silleli Mustafa Efendi (Büyük Hoca)
(1279/1862-1928)

1279/1862 yılında Sille’de doğdu. Babası İsmail Nazifî Efendi, annesi Hacı Şerife Hanım’dır.

Silleli Mustafa Efendi (Büyük Hoca)

Silleli Mustafa Efendi (Büyük Hoca)

Tahsilini tamamen Sille’de ve babasında yapan Hacı Mustafa Efendi, medreseler kapanıncaya kadar Sille’de babasının medresesinde müderrislik yaptı. Babası gibi Sille’de sevilip sayıldı. Arapça ve Farsça bilen Hacı Mustafa Efendi, ileri görüşlü bir din adamı olarak tanındı. Oğlu Emekli Öğretmen İhsan Bey, bizim de arapça hocamız olan, ileride hayatı üzerinde duracağımız Karpuzoğlu (Kadı İzzeddin) Camii İmamı Ali Uca Hoca Efendi ile birlikte babasından Arapça okuduklarını anlatır.

1302 H./1886 M-1306 H/1888 M. tarihli Konya Salnamelerinden Sille Medresesi’nde İsmail adlarında iki müderrisle, İsmail Efendizade Mustafa Efendi ve Hulusi Efehdi, Hacı Hafız Efendizade Musa Efendi adlarında müderrislerin müderrislik yaptığı ve seksen talebeye sarf, nahiv, mantık, akaid ve Kadı Beyzavî Tefsiri okuttukları anlaşılmaktadır.

Medrese içinde iki yüz kitaplık kütüphane de Mustafa Efendi tarafından kurulmuştur. 1891 yılı Salnamesin’de kütüphane, Hacı Mustafa Efendi Kütüpanesi olarak zikredilir.

Oğlu İhsan Bey, Mustafa Efendi’nin günlük hayatı hakkında şunları söyler: “ Babamın günlük hayatı okumak’’ , vaazlarını, derslerini hazırlamakla geçerdi. Sürekli olarak odasından, kitaplarından ayrılmazdı. Biz kendisini ancak akşam yemeklerinde görebilirdik. Kahve, çarşı, pazar da bilmezdi, oralara gitmezdi. Halkı rahatsız etmemek için tenha yollardan, mahalle aralarından giderdi medreseye.”

Mustafa Efendi 1928 yılında 20 Temmuz günü vefat etti. Sille’de metfundur.

KAYNAKLAR

1302-1306 ve 1309 yılı Salnameleri;
Es, Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz M. Ali Uz), s. 205;
Sural, a.g. d. Yazı, 16 Eylül 1975;
Uz, “Büyük Hoca”, Konya Ansiklopedisi, s. 2/210