Mustafa Necati Efendi

Mustafa Necati Efendi
(1248/1832-1319/1903)

1248 H. 1832 M. yılında Taşkent’te dünyaya geldi. Hanedandan Hacı Velizadelerden ticaretle iştigal eden Seyyid Mustafa Efendi’nin oğludur.

Sıbyan mektebinde okuduktan sonra, hıfzını ikmal ederek hafız oldu ve bir süre de Hadim’de sarf, nahiv okudu. Daha sonra Seydişehir’e dayısının yanına gitti. Orada Mehmet Memiş Efendi’de okudu. Tahsilini ilerletmek için 1273 H. 1856 M. yılında da İstanbul’a gitti. Orada Hâdimîzadelerden ve Beyazıd dersiamlarından Ahmet Hulusi Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı.

Otuz üç yaşlarında İstanbul müderrisliğine getirildi. Beyazıd Camiin’de ders verdi, pek çok talebe yetiştirdi. Sırasıyla İbtidâî Dahil, Hareket-i Dahil, Musila-ı Sahn ve Sahn-ı Seman müderrisliğine terfi ettirildi. Daha sonra Musila-ı Süleymaniye ve Hamise-i Süleymaniye payesine terfi etti.

1291-1308 H. yılları arasında Huzur Dersleri muhataplığında bulundu. 1300 yılında da Eytam Meclis Azalığı’na getirildi. Bu arada bir yıl da sürgüne gönderildi.

1307 R. yılında da Meclis-i Tetkikat-Şer’iyye azalığına seçildi. Dördüncü rütbeden Osmanlı Nişan sahibidir. Adı geçen meclis azalığı ve Beyazıd Camii müderrisliği yaptığı sıralarda, 1903 M. yılında vefat etti.

Merhum, Hâdim’in yetiştirdiği büyük ulemadandır. İstanbul’da metfundur.

KAYNAKLAR

– Huzur Dersleri;
– Hadimioğlu. a.g.e. s. 136;
– Uz, “Hadimli Mustafa Necati Efendi” , Konya Ansiklopedisi 4/138-139.