Nalıncı Baba

Nalıncı Baba

Selçuklu döneminde yaşadı. Adı, Emir Ni-zamettin Ahmet olup, veliler listesinde yer alan büyük şahsiyetlerden birisidir. 1927 yılında yıktırılan türbesi, Alâeddin Caddesi’nde eski Belediye, şimdiki İş Bankası binasının doğusundadır. Türbesi, halk arasında; “ Nalıncı Baba Tekkesi” olarak ün yapmıştır. Türbe yıkıldıktan sonra türbenin kitabesi, Konya Müzesi Taş ve Ahşap Eserler Müzesi’ne kaldırılmıştır. Türbe, son dönemlerde yıkılıncaya kadar mescit olarak da kullanılmıştır.

Türbenin kuzey bitişiğinde Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’na kadar uzanan tarihi medrese ile türbenin, Emir Nureddin veya Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. Osmanlı döneminde de uzun yıllarfaaliyette bulunan medrese, 19. Yüzyıl başlarında Alâeddin Caddesi açılırken yıkılmıştır.

Arka planda Nalıncı Baba Türbesi

Arka planda Nalıncı Baba Türbesi

Medrese, Osmanlı Döneminde de Konya’nın en meşhur medreselerindendi.

Emir Nizameddin Ahmet’in ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Yalnız Selçuklu Döneminde yaşadığı kesindir.

KAYNAKLAR

Önder a.g.e. s. 177-178;
M. Ali Uz- Mehmet Doğan, “Belgelerle Adım Adım Eski Konya”, Akademik Sayfalar, 2010, s. 257-259.
Tapu Kadastro Belgeleri;
Es. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/307.