Nizamî Konevi

Nizamî Konevi

Veliyyüddin Efendi’nin oğludur. Konya’da doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri malum değildir. Çok küçük yaşlarda tahsil hayatına başlayan Nizâmî’nin çok iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. Erken yaşlardan itibaren Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere, üç dilde şiir yazacak kadar kültürlüdür.

Bir ara, tahsilini ilerletmek için İran’a gitmiştir. Ünü İstanbul’a ulaşan Nizamî, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a davet edilmişse de, payitahta gitmek nasip olmamış ve 18 yaşlarında iken vefat etmiştir.

Mahmut Paşa’nın Nizâmî’ye özel bir hayranlığı vardır. Fatih’in huzurunda onu, zamanın âlim ve şairleri ile mukayese eder ve hepsinden üstün tutar.

Genç yaşlarda vefatı, kemâle ermesine mani olmuştur. Hâfiz Şirâzî’nin bazı gazellerini tahmis etmiştir.

Kılmadın seyl-i fena ömr-i diyarını harap
Huz mine’l -ayşi nasiben ve mine’l-ömr’i nisap

Haps-i tenden dili kurtar ne vardır ki ola
Murg-i lâhutî esir-i kafes-i nâsûtî…

beyitleri Nizamî Konevi’ye aittir.

KAYNAKLAR
Mecdi Mehmet Efendi, a.g.e. s. 226-227; Mehmet Tahir, a.g.e. s. 248.