Nuh Efendi

Müftü Nuh Efendi
(ö. 1070 H./1659 M.)

Amasya’da doğdu. Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Babası da ulemadan Mustafa Efendi’dir. Tahsilini babasından ve zamanının âlimlerinden tamamlayan Nuh Efendi, bilhassa fıkıh ilminde yed-i tula sahibi olması dolayısıyla Konya Müftülüğü’ne getirildi. Bir süre Konya Müftülüğü’nde bulunan Nuh Efendi, Konya müftüleri’nin başta gelen isimlerindendir.

Daha sonra hemşerisi Amasyalı Ömer Paşa, Mısır Valiliği’ne tayin olununca, Nuh Efendi’yi de beraberinde Mısır’a götürmüştür.

Beyrut’ta basılan Ukudu’l-Cevher isimli kitapta, yüze yakın eserinden bahsedilmiştir.

Halveti tarikatına mensup olan Nuh Efendi, zamanın en meşhur fıkıh âlimlerindendir. 1070 Hicri ve 1659 Milâdî yılında Mısır’da vefat etmiş ve Karrefe-i Kübra Kabristanı’na defnedilmiştir.

Risaletün fi Elfâzı’l-küfür, Es-salâtü’r-Rabbaniyye, Madlai’l-Bedri fi Fezaili-Leyleti’l-kadr, Fezail-i cihad eserlerinden bazılarıdır.

KAYNAKLAR

Uyar, Konya Bilginleri. S. 123-124, s. 35-36;
Mehmet Tahir, a.g.e. S.1/416