Nuzumlalı Ahmet Hamdi Efendi

Nuzumlalı Hacı Ahmet Hamdi Efendi
(ö.1319/1901)

Nuzumlalı Hacı Ahmet Hamdi Efendi

Nuzumlalı Hacı Ahmet Hamdi Efendi

Konya’nın Seydişehir kazasının Nuzumla köyünde doğan Hacı Ahmet Hamdi Efendi, Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini Nuzumla’da yaptıktan sonra, Konya’ya geldi ve Konya’nın, meşhur müftülerinden Müsevvidzade Abdullah Vahdi Efendi’nin Cevizaltı’nda Müsevvit Medresesi’nde derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Teşekkül ettirilen bir heyet huzurunda, gerekli imtihanları vererek müderrisliğe ehil görülen Hacı Ahmet Efendi, 1682 yılında Taşkapı Medresesi’ne müderris oldu. Yirmi yılı aşkın bir zaman bu medresede müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi.

Bu medrese, Musahip Şehriyari Mustafa Paşa (ö. 1686) tarafından 1682 yılında yaptırıldı. Taşkapı Medresesi adı yanında, yaptıranın ismine izafetle de, Musahip Mustafa Paşa Dârü’l-Hadis Medresesi adıyla da anıldı. Medrese eski Mümtaz Bahri Koru Verem Dispanseri’nin, şimdiki Kızılay Hastahanesi’nin karşısında idi. Medreseler kapatıldıktan sonra, uzun yıllar han olarak kullanıldığı için Taşhan olarak da anıldı. En son ortadan kaldırılan Osmanlı medresesidir.

Geniş bir alana kurulan medrese, hadis ilmi okutulmak üzere 14 oda ve bir dershane olarak yapılıp vakfedilmiştir. Medrese müştemilatında; mescid, misafirhane ve ahır vardır, Ayrıca medrese için su da getirilmiştir. Medrese, Kon-ya’daki en teşkilatlı ve zengin vakıfı medreselerin başında gelmektedir.

Lâle devrinde iki katlı olan medrese, iki defa tamir görmüştür. 19 Mart 1927’de yapılan bir tespitte; dolma 23 oda, zeminde bir ahır, avlu ve mescit bulunmakta ve 2475 metre kare bir alanı kaplamaktadır.

Ahmet Hamdi Efendi, 1291/1874 yılı Konya Salnamesi’ne göre, 46 talebesine Kadı Mir, Cami ve Dürer, 1292/1875 yılı Konya Salnamesine göre, 27 talebesine aynı dersleri, 1294/1877 yılında 35 talebesine Kadı Mir, Cami ve feraiz, 1295/1778 yılında 33 talebesine Kadı Mir, Cami, Dürer ve feraiz, 1299/1881-1882 yılında da 35 talebesine Celal, Hüseyniye ve Dürer, 1300/1883 yılında 30 talebesine Celal ve Molla Cami, ertesi yıl da aynı sayıda talebesine aynı dersleri okuttu.

Başta oğlu Mehmet Feyzi Efendi olmak üzere, pek çok talebe yetiştiren Hacı Ahmet Hamdi Efendi, 1319/1901 yılında vefat etti ve Hacıfettah Kabristanı’nda toprağa verildi. Kabri Hacıfettah Camii’nin hemen doğu köşesindedir.

İlmiyle âmil ve fazıl bir zat olan Ahmet Efendi, yazarın kayınpederi, emekli öğretmen merhum Ahmet Hamdi Bey’in dedesidir.

Ahmet Hamdi Bey’in anlattığına göre, Nuzumla’da aile, Emirler olarak anılır. Soyu, Nuzumla’nın kuruluşunda bulunan üç aileden birisi olan Hocalar Ailesi olarak bilinen köklü bir aileden gelmektedir. Ahmet Hamdi Efendi’nin Mehmet Feyzi Efendi’den başka bir de 1857 doğumlu, Abdullah Efendi adında bir oğlu daha vardır.

Hacı Fettah Camii’nin doğu bitişiğinde beyaz mermerden yapılan kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve
El -Hallâkü’l-Bakî
El-merhum ve’l-mağfur
Müderrisînden
Nuzûmlavi el-Hâc Ahmet Hamri Efendi
Ruhiyçün Fatiha 1319

KAYNAKLAR

– KVS, 1291/1874-1301/1884;
– Önder, Konya Maarifi Tarihi, s. 11.
– Medresenin vakıfarıyla ilgili olarak bk. Arabacı a.g.e. s. 394-395, 397;
– Uz, Ereğlili Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi, Nuzumlalı Ahmet Hamdi Efendi, Sarı Ali Efendi Çocukları ve Torunları, Kornya 2002, s.21-26.