Nuzumlalı Hacı Hüseyin Efendi

Nuzumlalı Hacı Hüseyin Efendi
(ö. 1908)

Seydişehir’in Nuzumla köyünde doğdu. Mehmet Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini köyünde tamamladı. Medrese tahsilini Konya’da Boyalı Mehmet Efendi’de yaptı ve ondan icazet aldı. Hüsn-i hat hocası da Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi idi.

Kadınhanılı Tobbaşzade Hacı Ahmet Kutsi Efendi’nin kendi isteği üzerine Yeğenoğlu Medresesi müderrisliğinden ayrılmasından sonra, medresenin müderrisliğine tayin edildi, burada on beş yıla yakın müderrislik yaptı. Hüseyin Efendi, medresenin müderrisliği yanında mütevelliliği-ni de yürüttü.

Yeğenoğlu Medresesi Güherçile Fabrikası’nın güney bitişiğinde idi. Günümüzde medresenin büyük bir bölümü üzerinden yeni açılan Furkan Dede Caddesi geçirildi. Medresenin kuzey tarafı ve mescidi caddenin güney tarafında kaldı.

Hüseyin Efendi, talik yazıda maharet sahibidir. Bir Kur’an-ı Kerim’le pek çok risale kaleme aldı.

Hüseyin Efendi, 1908 yılında vefat etti. Kabri Hacıfettah Kabristanı’nda dır. Oğulları Mustafa ve Mehmet Efendiler de aynı medresenin müderrislerindendir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:(390)

Elhallâkü’l-Bakî
Elmerhum velmağfuruleh
Ecille-i ulemâ-i benamdan
Ve fuhûl-i kiramdan Mecidiye
Medresesi Müderrisi Nuzumlalı
Elhac Hüseyin Efendi
Ruhu için Fatiha 1324

KAYNAKLAR
Arabacı, a.g.e. s. 410-411;
Uyar, Hattatlar Armağanı, S.115, s. 13.