Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi

Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi
(1271/1855-1332/1916)

1855 yılında Konya’da doğdu. Taşkapı Medresesi müderrisi Ahmet Hamdi Efendi’nin büyük oğludur. İlk tahsilini tamamladıktan sonra, babasının derslerine devam ederek ondan bütün aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. İlk icazetini de ondan aldı. Ayrıca, köylüsü ve akrabası olan Hüseyin Hüsnü Efendi’nin derslerine de devam ederek bir icazet de ondan elde etti. Bazı ilimleri de, döneminin tanınmış âlimlerinden Tavaslı Osman Efendi’den tahsil etti.

Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi’nin bir öğrencisine verdiği icazetin ilk iki sayfası

Nuzumlalı Mehmet Feyzi Efendi’nin bir öğrencisine verdiği icazetin ilk iki sayfası

1908 yılında, Müftü Ahmet Rüştü Efendi’nin komisyon başkanlığını yaptığı imtihan sonunda, hizmeti ifaya ehil görülerek, babasının medresesine müderris olarak tayin edildi. Pek çok talebe yetiştirdi. 1914 yılında medresede 63 talebe okumaktadır.

1327/1909 yılında İbrahim Ethem Efendi adında bir talebesine vermiş olduğu icazetnameden, merhumun hocalarının kimler olduğunu öğreniyoruz. Merhum bu icazetnamede babasından bahsederken, “Üstadım, şeyhim ve sebeb-i vücudum” ifadelerini kullanır. Yine bu icazetnamede babasının hocasının da Abdullah Vahdi Efendi olduğu ifade ediliyor.

Gülsüm ve Afife adındaki iki kızı, Mustafa, İsmail Hakkı ve Ahmed Hamdi adındaki üç oğlu olmuştur. Mustafa Efendi sonradan “ Oruç”, İsmail Hakkı (emekli öğretmen) “Nuzumlaer”, yazarın, kayınpederi “Gürağaç” soyadını almıştır. Ahmet Hamdi Bey’in ağabeyleri baba bir, anne ayrı kardeşleridir.

Medreselerin kapatılmasından sonra, Taşkapı Medresesi’ni Mehmet Feyzi Efendi’nin oğlu İsmail Hakkı Efendi tarafından, dede ve babasının burada müderrislik yapması dolayısıyla vakıfardan satın alınarak uzun yıllar han olarak kullanılır. Yakın bir tarihte buranın büyük bir bölümü yeni açılan yol için istimlak edildi. Şimdi bu medresenin yerinde hayır eseri olarak sadece bir cami ile kaldı.

1916 yılında vefat eden Mehmet Feyzi Efendi, Hacıfettah Kabristanı’nda babasının yanında metfundur.

Mehmet Feyzi Efendi secere

Mehmet Feyzi Efendi seceresi

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 397,
– Uz, a.g.e, 2002. s.23; -1327 tarihli icazetname.