Nuzumlalı Zade Hacı Mustafa Efendi

Nuzumlalı Zade Hacı Mustafa Efendi
(1285/1868-1931)

1285/1868 yılında Konya’nın Hoşhavan Saatçi Mahallesi’nde dünyaya geldi. Babası, Mecidiye Medresesi müderrisi Nuzumlalı Hacı Hüseyin Efendi’dir. Tahsilini babasından tamamlamış ve vefatından sonra da Yeğenoğlu Medresesi olarak da anılan Mecidiye Medresesi müderrisi olmuştur. Kardeşi Mehmet Efendi de aynı medresenin müderrisidir. Yazı hocası da yine babasıdır. Güzel sülüs, nesih ve ta’lik yazı yazan Mustafa Efendi, İmam-ı Suyûtî’ye ait on sekiz risale ile daha pek çok eseri istinsah etmiştir.

1931 yılında vefat eden Hacı Mustafa Efendi, Musalla Mezarlığı’nda metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l Bakî
Ulemadan Nuzumlalı
Zade Hacı Mustafa Efendi ruhi için
Fatiha. Sene: 1931

Hacı Mustafa Efendi, Mehmet Efendi’den sonra da adı geçen medresede müderrisliğe devam eder ve bu görevini 27 Mayıs 1924’e kadar sürdürür.

Arabacı, Konya Medreseleri’nde, Hacı Mustafa Efendi ile Ali Rıza Kutsi Efendi arasında geçen anlaşmazlığa uzun yer verir.

Hacı Mustafa Efendi, tedris hayatında pek çok talebe yetiştirmiş ve Aziziye Camii muhaddis-liğinde de bulunmuştur. Züht ve takva sahibi bir insan olarak tanınmıştır.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar Armağanı, S. 123, s. 33;
Arabacı, a.g.e. s. 413;
Sural, a.g. dizi yazı, 18 Eylül 1975.