Osman Hâki Dede

Silleli Osman Hâki Dede
(1210/1795-1252/1836)

1210/1765 yılında Sille’de doğdu. Babası Kadıoğullarından Üsküp kadılığında da bulunan Ali Rüştü Efendi’dir. îlk tahsilini Sille mahalle mektebinde tamamladı, babası Üsküp’de kadı iken, medrese tahsilini de Şeyh Şaban Efendi adında bir zattan ikmal etti ve icazet aldı.

Sülüs, nesih, talik ve divan yazılarında ihtisası olan Osman Haki Efendi, ta’lik yazıyı babasından, diğerlerini de hocası Şaban Efendi’den öğrendi. Pek çok risale, kitap, Kur’ân ve levha yazdı ve pek çok hattata yazı hocalığı yaptı. Hatt-ı destiyle yazdığı pek çok eseri Mevlâna Dergahı kitaplığındadır.

Kendisi meşayihden olup, Mevlevi tarikatına mensuptur. Kadiri meşayihinden Bor’lu Ahmet Kuddusi Efendi ile muasırdır. Hazreti Mevlâna’ya olan muhabbetinden dolayı her gün Sille’den gelir ve sabah namazını Dergâh-ı Mevlâna’da kılarmış. Ne büyük fedakarlık ve ne büyük azim değil mi?

1252/1836 yılında vefat etti ve Sille’nin Aşağı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüvel-Bakî
Ehl-i dil’in sihri goncası
Cennet ehlinin taze gülü
Kutb-u velayet şah-ı veli
Şeyh Osman Hâki bin Ali
Kaddesallalü sırrahu
Ruhu için fatiha. Sene:1252

Oğlu Ahmet Şükrü Dede ile torunu Osman Hamdi Efendi de Sille’nin yetiştirdiği büyük hattatlardandır.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar, a. g. dizi yazı, 1950, s. 139-140/61;
Hasan Özönder, Sille, Konya 1998, s. 217-220.