Paşmakçızade Seyyid Abdullah Efendi

Konya’da Metfun Bir Şeyhü’l-İslâm
Paşmakçızade Seyyid Abdullah Efendi
(1091/1680-1145/1732)

Şeyhü’l-İslâm PaşmakçızadeAli Efendi’nin oğludur. 1091 H. 1680 M. yılında dünyaya gelen Abdullah Efendi, babasının rahle-i tedrisinde yetiştikten sonra, otuz üç yaşlarında iken Yenişehir Kadılığına tayin edildi. 1127 de azlini müteakip Nakibü’l-Eşraf nasbedildi. Sırasıyla, Anadolu ve Rumeli sadrine nail olur. Patrona Halil isyanında kellesi istenen devlet adamlarının arasında yer alırsa da, azille kurtuldu.

Aynı yıl Mirzazade’nin istifası üzerine Şeyhü’l-İslâm nasbedildi. Birinci Murad Han’ın ilk Osmanlı Döneminin 59. Şeyhü’l-İslâmı’dır. Görev süresi 9 ay 8 gündür.

Kibirli oluşu ve sert mizacı sebebiyle çevresinin itimadını kaybetti. Bilhassa İran ile yapılacak sulh meclisindeki lüzumsuz itirazları üzerine görevinden azledildi. 1144 yılında hacca gitmesine izin verildi. Haccı müteakip üç ay kadar Şam’da kaldı. Talebi üzerine Konya’da ikamet etmesine müsade olundu. 1145 H. 1732 M. yılında Konya’da vefat etti. Mevlâna Dergahı Haziresi’ne defnedildi.

Babası da Osmanlı Döneminin meşhur Şeyhü’l-İslâmlarındandır. İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmet dönemlerinde üç defa Şeyhü’l-İslâmlık görevinde bulundu. Görev süresi 4 yıl, 7 ay 3 gündür.

KAYNAKLAR

İlmiye Salnamesi; 1334.
Altınsu, a.g.e. s. 120;;
Uyar, Bilginler, a.g. dizi,1949, 123-124/33;
Uz, İpek Yolu, a.g. makale 1999, II/ 12-13.