Rüşdi Ahmet Efendi

Rüşdi Ahmet Efendi
(ö. 1251/1835)

Rüşdi Ahmet Efendi, aslen Konyalı’dır. Babası Konya’nın Sille nahiyesinden Karaağaç’a hicret etti, orada doğdu. Anadolu’da yetişen ulemanın ileri gelenlerindendi. Neseb silsilesi İmam Beğavî’ye dayanır. Nakşi tarikatındandır.

Hadim müftüsü Mehmet Emin Efendi ile İstanbul’da Üsküdarlı Veli Emin Efendi’den okuyarak icazet aldı. Uzun yıllar müderrislik yaptı ve Karaağaç müftülüğünde bulundu. Yüze yakın öğrencisine icazet verdi.

Müftü iken 1251/ 1835 yılında vefat etti. Uşak âlimlerinden Ayıntaplı Hacı Ahmet, Denizlili Hafız Şerif, Sarıkeçili Hacı Ahmet, Akşehirli Hacı Ali Efendiler meşhur talebelerinden bazılarıdır.

Bina Şerhi Esas, Tuhfetü’r-Rüşti, Aylât-ı Secde risalesi, Mastar risalesi, Kelime-i Tevhid risalesi, Melek ve Cinnin Tedkikine dair risale, Karantinanın cevazına dair risale eserlerinden bazılarıdır.

Konya müftülerinden Eşenlerli oğlu Seyit Ahmet Efendi de merhumun yetiştirdiği talebelerden birisidir.

KAYNAKLAR
Mehmet Tahir, a.g.e. s. 1/428.