Saatçi Ali Galip Efendi

Saatçi Ali Galip Efendi
(1288/1871-1329/1913)

1288/1871 yılında Şems Mahallesi’nde doğdu. Konya’da köklü ve tanınmış bir aileye mensuptu. Topçuzade İsmail Hakkı Bey’in oğlu, Arif Bey’in küçük kardeşidir. Taşmektep’te, meşhur Uzun Hafız Mehmet Efendi’de ilk tahsilini tamamladı, daha sonra Rüştiye’den diploma aldı.

Ziyâiye Medresesi Müderrisi Müftü Ali Rıza Efendi’nin öğrencilerindendir. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilen Ali Galip Efendi, kardeşi gibi zeki ve hünerli bir insan olarak tanındı. Yazı hocası da meşhur Konya hattatlarından Başaralı-zade İbrahim Hakkı Efendi’dir. Çok güzel sülüs ve nesih yazılarla kitaplar, evrad-ı şerifer, icazetnameler ve levhalar yazdı. Bir süre de saatçilik yaptı. Bu sebeble “Saatçi Ali Galip Efendi” adıyla anıldı.

Güzel şiir ve nesirleri Volkan ve Meşrik-i İrfan gibi zamanının gazetelerinde neşredildi. Edebî kişiliği, sanatkârlığı ve geniş bilgisi ile tanındı. 1329 (1913) yılında genç yaşlarda beyin kanamasından vefat etti. Şems Mezarlığı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar Armağanı, s. 93-94,/25; Uz, “Ali Galip Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s. 1/186;