Sadır Sultan

Sadır Sultan

Selçuklu dönemi büyüklerinden birisi de, Sadır Sultan’dır. Asıl adı Bekir, Sadreddin Sadri de onun lakabıdır. Sadır Sultan olarak ün yapmıştır. Babasının adı ise Zeki’dir.

Âlim, fazıl, edip ve şâir, bir zât olan Sadır Sultan, aynı zamanda da döneminin meşhur he-kimlerindendi. Mevlâna’nın muasırı olduğu rivayet edilir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin malumat mevcud değildir. Kâtip Çelebi vefat tarihini, H. 794 olarak verir. Bu duruma göre onun Mevlâna ve Sadreddin Konevî ile muasır olması mümkün değildir.

Sadır; göğüs, kalp, öncü, baş, başköşe, başköşede oturan emir, gibi manalarda kullanılmaktan başka; âlim, fazıl şahsiyetler hakkında bir hürmet ve sevgi ifadesi olarak da kullanılmıştır. Sadr, aynı zamanda devlet adamlarına verilen bir unvan, devlet yönetiminde bir makam adıdır. Osmanlı’da kullanılan sadrazam ve sadreyn unvanları bunun en açık örneklerini teşkil eder.

Sadır Sultan Türbesi

Sadır Sultan Türbesi

Sadreyn, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri için kullanılan bir unvandır.

Sadır Sultan’ın türbesi, onun adını taşıyan Sedirler semtinde. Yanık Camii’nin kıblesinde mezarlık içerisindedir. Zamanla harap hâle gelip yıkılmak üzere olan türbe, 2000’li yılların başında Karatay Belediyesi tarafından yenilenmiştir.

İ. Hakkı Konyalı, türbenin 65-70 (Yirminci yüzyıl başlarında) yıl önce kubbeli olduğunu, türbenin içerisinde bir kaç yatın bulunduğunu. Muharrem ayında Mevlevilerin buraya gelerek ziyaret ettiklerini, türbenin çevresinde türbedar odaları bulunduğunu zikreder ve şunları ilave eder:

“İki Konyalı Sadır’lar; birisi şehrin batısında, diğeri doğusunda, birer kutup gibi yer almışlardır. Sadreddin-i Konevi’nin türbesi mamurdur. Adaşınınki de restore edilmiştir. Konya doktorları bu büyük Türk Hekimi için hususi bir gün kabul etmeli ve onun aziz hatırasını anmalıdırlar.”

Sadır Sultan Zaviyesi vakıfarla desteklenmiştir. 28 Şevval 1102/25 Temmuz 1691 tarihli bir berat zaviyedar tayini ile ilgilidir.

KAYNAKLAR

– KŞS; İzzet Sak, 2010, 37/508-509 (37/289-1);
– Konyalı, a.g.e. s. 718-719;
– Önder, 1971. a. g.e. s. 179;
– M. Mesut Koman, “Şeyh Sadreddin Konevi Mescidi ve Şeyh Cüneyd” Konya dergisi, 1940, S. 31, s. 194;
-ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/ 351-552.