Sarı Müsevvit Mehmet Efendi

Sarı Müsevvit Mehmet Efendi
(ö. 1338/1920)

Bozkır Kazasının Geres köyünde dünyaya geldi. İlk tahsilini köy mahalle mektebinde tamamladıktan sonra, Konya’ya geldi ve Zaferiye Medresesi’ne dahil oldu.

Zamanının meşhur âlimlerinden Müftü Aladağlı Ahmet Ruşti Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan 1892 yılında icazet aldı. Feyziye (Kavaklı) Medresesi’nde Ömer Efendi ile Sivaslı Ali Kemalî Efendi’den sonra müderrislik de yaptı. Mehmet Efendi daha sonra, fıkıhtaki ihtisası sebebiyle, Konya Müsevvidliği’ne getirildi. Konya’da Sarı Müsevvid namıyla anıldı.

Müderris olarak da pek çok talebe yetiştirdi. Cebbarzade Şükrü Efendi, onun yetiştirdiği talebelerdendir.

Âlim, fazıl ve vakur bir zat olan Mehmet Efendi, 1338 H. 1920 M. yılında vefat etti ve Şems Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun, Kürt Hacı Halil Efendi’den sonra müsevvid olduğu ve on yıldan fazla bu görevde bulunduğu anlaşılmaktadır. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Azm-î beka itdi müsevvid ecele oldu karîn
Meskenine kıldı karâr böyle imiş emr-i Hakîm
Cennet-i Me’vâ’ya duhulü ru’yet Yezdân-ı hemîn
Dahi şefaat-ı Muhammed cümlesine oldu gârim
Müsevvid faziletli Mehmet Efendi ruhuna Fatiha
1338 Hicri

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 274-275;
– Uyar, Konya Bilginleri. S. 131-132, s. 35;
– Sural, a. g. dizi yazı. 17 Ekim 1975.