Şeyh Ahmet Efendi

Şeyh Ahmet Efendi
(ö. 1286/1869)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip medrese tahsiline başladı, daha sonra Konya müftülerinden Abdülehad Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı.

Kendisi Tarikat-ı Nakşibendiye-i Hâlidiye koluna mensuptu. Memiş Efendi’den devam eden kolun halifelerindendi. Vecd ve hal ehli bir insan olarak tanındı. Hattatlığı da Akşehirli Mehmet Yusuf Efendi’den tahsil etti. Güzel sülüs, nesih ve ta’lik yazılar yazan Şeyh Ahmet Efendi, uzun yıllar Saraçoğlu Medresesi’nde müderrislik yaptı, pek çok talebe yetiştirdi ve halkı irşad etti.

1286/1869 yılında vefat eden Ahmet Efendi, Sarıyakup Kabristanı’nda metfundur. Merhumun el yazısı ile yazdığı bir kaç Mushaf-ı Şerife çok sayıda risale ve levhaları vardır.

Oğlu Derviş Mehmet Efendi (ö. 1901) de aynı medresede kendisinden sonra müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi.

Halen mevcut olan kabir taşı kitabesi şöyledir:

El-merhum Saraçzade Dairesi müderrisi
Şeyh Ahmet Nakşibendî el-Konevî el-Hâlidî
Ruhu için Fatiha 1286

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 373-374;
İsmail Bilgili- Ahmet Çelik, a.g.e. s. 143/144;
Uyar, Hattatlar Armağanı, s. 95-96./22.