Şeyh Halid Efendi

Şeyh Halid Efendi
(1257/1841-1327/1909)

Muhammed Kudsi (Memiş) Efendi’nin eşi Emiş Hanım’dan olan oğlu Şeyh Halit Efendi, 1257/1841 yılında Hoca köy’de doğdu. Muhammed Bahaüddin Efendi’nin küçük kardeşidir. Tahsilini ağabeyi ve Konya’da diğer hocalarda tamamladı, 1300/1883 yıllarında Karaman’a giderek orada Ketenci Medresesi’nde müderislik, zaviyesinde de mürşidlik veTarikat-ı Nakşibendiye-i Hâlidiye kolu üzerine irşadlarda bulundu.

Karaman Müftülüğü’nde bulundu ve 1962 yılında vefat etti. Karaman’da metfundur.

Karaman tüccarlarından Halit Tanrıöver’in babası olan Şeyhzade Hamdi Efendi de, müderrislerdendir. Eyüb Sabri ve Musa Kazım Efendilerin arkadaşı olan Hamdi Efendi, Islah-ı Medaris’den mezun oldu, bir icazet de Süleymaniye Medresesi’nden aldı.

1327/1909 yılında vefat eden Şeyh Halit Efendi, adı geçen medresenin haziresine defnedildi. Merhumun Hamdi, Mehmet Kudsi ve Sıd-dık adlarında üç oğlu ile Emiş Kadın adında bir kızı oldu. Oğlu Sıddık on iki yaşlarında vefat etti. Oğullarından Mehmet Kudsi Efendi, uzun yıllar Hacı Hamdi Efendi daha sonra Karaman’da tüccarlık yaptı ve 19 Ocak 1957 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Vasiyeti üzerine de Merkez Efendi Kabristanı’na defnedildi. Hacı Hamdi Efendi’nin oğlu Halit Tanrıöver 1998 tarihinde vefat etmiştir.

Şeyh Halid Efendi seceresi

Şeyh Halid Efendi seceresi

KAYNAKLAR

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Karaman, Ermenek ve Mut Tarihi, İstanbul 1967 s. 328;
İsmail Bilgili-Ahmet Çelik, a.g.e. s. 81-82; H. Halit Tanrıöver’le görüşme;