Şeyh Kerimeddin

Şeyh Kerimeddin
(ö. 691/1292)

Hacı Bektemüroğlu Şeyh Kerimeddin, Hz. Mevlâna muasırı olup onun sohbetlerinde bulunmuştur. Sultan Veled’in hocalanındandır. Sultan Veled, yedi yıl onun manevi terbiyesinde kalmış ve ondan feyz almıştır. Efâkî onu, “İlâhi arif, nur madeni, makam ve basiret sahiplerinden” sözleriyle över. Hakkında fazla bilgi mevcut değildir. Âlim bir zat mıdır, yoksa ümmi bir şeyh midir o da bilinmez. Fakat zamanın seçkin velilerinden olduğu kabul edilmektedir.
Sultan Veled de, İbtidâname isimli eserinde onu, vefatı dolayısıyla şu sözlerle över:

“ O güzel huylu, o seçkin er de, beden bakımından göçtü. Onun gibi kerem sahibi bir padişah yoktu, âlemde tek inciye benzerdi o, Hüsameddin’den sonra o server, yedi yıl rehberlik etti. Dilediğine saltanat verdi, ihsanda bulundu; kendisi gibi gerçeği görür bir hâle getirdi… Ölümü yüzünden feryatlar ettik, gözlerimizden yaşlar döküldü, başımızı vurduk.”

Şeyh Kerimeddin’in Sandukası

Şeyh Kerimeddin’in Sandukası

Hüsameddin Çelebi’nin yakınlarından olan Şeyh Kerimeddin, 691 H. 1292 M. yılında vefat etti. Sandukası Türbe’de Ulu Arif Çelebi’nin sol tarafindadır.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

“ Burası, arif dostların övündükleri üstün âşık ve’l sâdık Hacı Bektemüroğlu, Mevlâna’ya müntesip Şeyh Kerimeddin’in yüce türbesi-dir. Allah rahmet etsin. Altıyüz doksan bir yılı Zilhiccesi’nde göçtü.”

KAYNAKLAR

Eflâkî, a.g.e. s. I/190;
Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik, a. g. e. s.31-33.