Şeyh Sadaka

Şeyh Sadaka

Veliler listesinde yer alan Şeyh Zeynüddin Sadaka, Hazreti Mevlâna ve Sadreddin-i Kone-vi muasırıdır. Sadreddin Konevi’nin Malatya’dan ders arkadaşıdır. Hocaları da Mecdüddin İshaktır. Sadreddin-i Konevî’nin oğlu Sadeddin Çelebi’nin de hocasıdır. Doğduğu ve vefat ettiği tarih malum değildir. Evhadüddin Kirmanî’nin önde gelen hali-felerindendi.

Şeyh Sadaka’nın şeyhliğini yaptığı zaviye ve türbesi, Musalla Mezarlığı’nda iken, her ikisi de zamanla yıkılmış ve yok olmuştur. Zaviyenin Konya’da vakıfarı vardır. Konyalı türbesinin, Kirmanî’nin Türbesi’nin kuzeyinde olduğunu söyler.

Rivayet olunduğuna göre, Sadreddin-i Konevî’nin oğlu Sadeddin Muhammed Çelebi, her gün hocası Şeyh Sadaka’nın evine okumak için gidip gelirken, Beyhekim Mahallesi’ ndeki Zevle Sultan Mescidi önündeki yoldan geçermiş. Mescidin yeni yapıldığı sırada, yine bir gün oradan geçerken, çalışan usta ve mimarbaşına, mescidin kıbleden muharref (Kıblesinin yanlış) olduğunu söylemesi üzerine, mimarbaşı ve ustalar buna itiraz edince küçük Sadeddin, onlara; kıblenin gerçek yönünü isbatlamak için, Kâbe-i Muazzama’yı gös-terivermiş. Bu duruma oradakiler şaşıp kalmışlar. Bu keramet izharından sonra Sadeddin Çelebi, Hocası Şeyh Sadaka’nın dizinde ölmüş ve hocasının evine defnedilmiştir.

Sadreddin-i Konevî gibi bir büyük âlimin, küçük yaşlarda keramet izhar eden biricik oğlunu, terbiye ve eğitimine tevdi ettiği zatın, ilim ve irfan sahibi bir insan olduğundan şüphe yoktur.

Diğer bir rivayete göre, Zeynüddin Sadaka ve Sadreddin Konevi’nin oğlu Sadedin Muhammed’in Ahi gurupları arasında, Moğollar tarafından öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

KAYNAKLAR

Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 755-756;
Ceran, a.g.e. s. 92-94;
ES. Muhtasar Konya Ansik. (Haz. Uz), s. 2/394