Şeyh Şücaüddin

Şeyh Şücaüddin

1869 tarihli Konya Salnamesi’nde adı geçen velilerden birisi de Şeyh Şüca’üddin’dir. Türbesi Musalla Kabristanı’ndadır. Türbe, kare plan üzerine, kesme taşlardan yapılmıştır. Üzerindeki sekiz köşeli tambura, tuğla örgü, on altı dilimli bir kubbe oturtulmuştur.

Bu vefat tarihi farklılığının, kabir taşının sağ ve solundaki beyitlerin önce veya sonra okunmasından ileri gelebileceği düşünülebilir. Önder Bey, türbenin üzerindeki kubbenin bir Rufai tacı şeklinde olmasından dolayı, içinde yatan zatın bir Rufai Şeyhi olduğu kanaatındadır, sanıyorum.

Şeyh’in gerek şahsiyeti ve gerekse vefat tarihi ile ilgili değişik bilgiler verilmektedir. İbrahim Hakkı Konyalı, adı geçen türbede yatan zatın II. Sultan İzzettin Keykâvus’un kızı Hand (Hont) Fatma Hatun’un azatlı kölelerinden, kendi vakfına mütevelli tayin ettiği Şücâüddin Uğurlu İbn-i Abdullah olduğunu söylerken, Mehmet Önder Bey, bu zatın Rufai dervişlerinden bir şeyh olduğunu kaydeder. Konyalı’ya göre vefat tarihi 749/1349, Önder Bey’e göre de 945/1537. yılıdır.

KAYNAKLAR
– Konyalı a.g.e. s. 757-758;
– Önder, a.g.e. s. 239-240.
– Konya Vilâyet Salnamesi, 1869.