Seyyid Abdurrahman Efendi

Köse Müftü Eşenlerli Seyyid Abdurrahman Efendi
(ö. 1231/1816 )

Hadim’in yetiştirdiği çok değerli ilim adamlarımızdan birisidir. Babası ulemadan Seyyid Mehmet Efendi’dir. İlk tahsilini babasından yaptı ve icazetini de ondan aldı.

Konya Müftüsü olan büyük kardeşi Ahmet Efendi’nin vefatı üzerine, Konya Müftülüğüne getirildi. Köse Müftü namıyla maruftu. Büyük Hadimi Hazretleri’nin kız kardeşinin oğludur.

Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi’nin yaptırmış olduğu Kapu Camii’nin 1811 yılında yıkılması üzerine, Abdurrahman Efendi, camii yeniden yaptırmış ve cami için 29 bab da dükkân vakfetmiştir.

Konya’dan Meram’a kadar kaldırım yaptıran da bu zattı. O günün şartlarında bu, az hizmet değildir. Nakıbü’l-Ulema olan merhumun yaptırmış olduğu eserlerden, onun varlıklı bir zat olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Abdurrahman Efendi, ayrıca 1813 yılında Şerafettin Camii civarında pek çok ilim adamının yetişmesine sebep olan Ziyaiye Medresesi’ni de yaptırarak, medreseye 9 dükkân vakfetti.

1231 H. 1816 M. yılında vefat etti ve Alâeddin Camii’nin kuzey tarafındaki bahçeye defnedildi.

İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi isimli eserinde Kapı Camii’nden bahsederken, camiin ikinci banii olan Köse Müftü’den de söz açar ve “Şehit Ahmet Efendi isminde bir de kardeşi vardır.” der. Halbuki bu Şehit Ahmet Efendi Abdurrahman Efendi’nin kardeşi değildir.

Abdurrahman Efendi 1816 yılında vefat ettiği halde, Şehit Ahmet Efendi, 1832 yılında vefat etmiştir. Bu sebeple Şehit Ahmet Efendi’den sonra onun yerine müftü olması mümkün değildir. Konyalı’nın bu sülale ile ilgili olarak verdiği şeceredeki, Şehit Ahmet Efendi isminin Seyyit Ahmet Efendi olarak değiştirilmesi gerekir. Bu aile büyük Hadimi Hazretleri’nin kız kardeşlerinden geldiği halde, Şehit Ahmet Efendi, Hâdimî’nin oğlu Abdullah Efendi’nin oğludur.

KAYNAKLAR

Konyalı, a.g.e. s. 410-411;
Önder Mevlâna Şehri Konya, 245;
Önder, Konya Maarifi Tarihi, 1952 s. 44;
Uyar, Konya Bilginleri, S. 125-126. s. 31;
Önder,” Kapu Camii”, Konya dergisi, S. 131-132, s.1.