Seyyid Hüseyin Efendi

Seyyid Hüseyin Efendi
(ö. 1 25 3 / 1 83 7)

Konya’da doğdu. Tahsilini zamanının âlimlerinden tamamlayan Seyyid Hüseyin Efendi, muhtelif medreselerde müderrislik ve Enderun-ı Hümayun’da hocalık yapı.

1235/1820-1251/1835 yılları arasında mu-karrirlik görevinde bulundu. Zamanının meşhur âlimlerindendi. 1241/1825 tarihinde Yeniçeri ocağının kaldırılması sırasında sarayda verilen kararda bu zat da hazır bulunmuştur.

1250/1834 yılında İzmir Mollası oldu, 1253/1837 yılında da vefat etti.

Hüseyin Efendi, 1242 H. yılında 4. meclis mukarriridir. Diğerlerine nazaran yüz kuruş fazla atiyyeye mazhar olmuştur.

KAYNAKLAR
-Huzur Dersleri. II/161.