Seyyid Siyavuş

Seyyid Siyavuş

Veliler listesinde yer alan Seyyid Siyavuş, bir veli midir, yoksa Selçuklu hanedanına mensup birisi midir, bunu kesin olarak bilemiyoruz. Piri Paşa Camii’nin doğusunda yer alan türbe, muhtelif vesikalarda; Siyavuş Sultan, Sultan Siyavuş, Şah Siyavuş, Siyavuş Şah Türbesi gibi unvanlarla anılmıştır. Hem devlet büyüklerinin, hem de şeyh ve velilerin benzer unvanlarla anıldıkları sıkça görülmektedir. Konya’da bu türbeden başka Siyavuş adına bir türbe mevcut değildir.

İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi’nde, türbede yatan zatla ilgili olarak şu bilgilere yer verir: “ Bu türbenin II. Keyka-vüs oğlu Siyavuş adına yapıldığı muhakkaktır. Siyavuş; 678 H. yılında Sinop’a dönmüş ve Burgulu kalesine hapsedilmiştir. III. Gı-yaseddin; Cimri ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i imha ettikten sonra adı kanlı isyanlara, baş kaldırmalara vesile olan amcazadesi Siyavüş’ü Konya’ya getirtmiş ve işini bitirmişti. II. Mesud’un, şehit biraderi adına bu gördüğümüz türbeyi yaptırmış olması en kuvvetli ihtimaldir.”

“ Siyavuş; 678 H. 1276 M. yılının son aylarında veyahut 679 H. 1280 M. yılının ilk aylarında öldürülmüştür. Türbenin de bu yıllarda yapılmış olması kabul edilebilir.”

Seyyid Siyavuş Türbesi

Seyyid Siyavuş Türbesi

M. Önder Bey, türbeden, Siyavuş Veli Türbesi olarak bahseder. Türbe Piri Paşa Mescidi’nin doğusundadır.

Türbe , birisi Piri Paşa zamanında olmak üzere muhtelif tarihler de tamir görmüştür.

KAYNAKLAR

– Konyalı Konya Tarihi, a.g.e. s. 741;
– Önder, a.g.e. s. 223;
– ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/372. -Ahmet Efe a.g.e. s. 76-77