Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi

Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi
(1873-1945)

Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi

Sıdkızade Ali Rıza (Bilgin) Efendi

1289 H. 1873 M. yılında Konya’da doğdu. Ulemadan İnliceli Mustafa Sıdkı Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini ikmal ettikten sonra Sarı Hafız Hoca’nın Avniye Medresesi’ne devam etti. Medresenin müderrisi İsipzade Ömer Hulusi Efendi ile Sivaslı Ali Kemali Efendi’den ders okudu. Ömer Hulusi Efendi’den icazet aldı.

Konya daru’l-muallimin Mektebi’ne devam ederek 1315 (1899) yılında buradan mezun oldu. Daha sonra İstanbul’a gitti. daru’l-muallimîn’in yüksek kısmında bir heyet huzurunda verdiği imtihanı da kazandı.

Akşehir, Seydişehir, Burdur Rüştiye mekteplerinde, mülga Darü’l-Hilâfe Medresesi Arapça ve Farsça muallimliklerinde ve nüfus dairelerinde çalıştı. Cumhuriyet devrinde de Alemdar Mustafapaşa ve ihsaniye mektepleri muallimliklerinde vazife gördü. Tam kırk yıl devam eden bu uzun süre zarfında pek çok talebe yetiştirdi.

Yaş haddinden 1937 yılında emekliye sevkedildi. Emekli olduktan sonra Bulgur Tekkesi adı ile anılan camide yetişen hafızlara Ahkâm-ı İslâmiye dersleri verdi.

Yüksek ahlâk sahibi, bilgili ve değerli hocalarımızdan olan ve iki çocuk sahibi bulunan Ali Rıza Bilgin, 5 Mart 1945 tarihinde 72 yaşında bir pazartesi günü vefat etti. Üçler Mezarlığı’nda metfundur.

Avukat Sıtkı Bilgin merhumun oğludur.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 566;
Uz, “Bilgin Ali Rıza”, Konya Ansiklopedisi, s.2/138;
Merhumun oğlu Av. Sıtkı Bilgin’den alınan bilgi.