Sipehsalar Çelebi

Sipehsalar Çelebi
(ö. 1312)

Veliler listesinde yer alan Sipehsalar Çelebi, Sipehsalar (Kumandan) unvanıyla tanınmış, Feridun bin Ahmed Sipehsalar olarak anılmıştır. “Hazreti Mevlâna ve Etrafındakiler” ilgili yazmış olduğu risalesi ünlüdür.

Sipehsalar kırk yıl Hazreti Mevlâna’ya hizmet etmiş, risalesini son zamanlarında yazmaya başlamış, fakat bitiremeden vefat ettiği için, risale başkaları tarafından tamamlanmıştır.

Tahsin Yazıcı, Sipehsalar Çelebi’nin 1213-1218 yıllarında doğmuş olabileceğini, Mevlevi kaynaklarına göre onun, 1312 yıllarında da vefatının vuku bulunduğunun kabul edildiğini zikreder.

Sipehsalar’ın eserinin büyük bir kısmı, ifadeleri değiştirilmek suretiyle Ahmet Efâkî tarafından “Menakıbü’l Arifin” adlı eserine aktarılmıştır.

Risalenin giriş bölümünde:

“… Ömrümün en temiz kısmını o Hazret’e hizmet etmeye daldırdım. Onun sevgi ve aşkını taş üzerinde nakış gibi, kendi gönül sahifeme nakşettim.” derken, bölümü; “ Aziz olan Rabb Hazretlerinden yardım dileyerek ve o hazretten yüksek himmetler isteyerek anlatılmaya başlanıldı. Nihayet bu zayıf kul, bizzat gözler ile gördüğü ve hazretten sâdır olanlardan, hatırımda kalanları kaleme aldım.” diyerek bitirir.

Bu ifadelerden de anlaşılıyor ki, Sipehsalar, risalesini yazmaya çok sonra başlamıştır.

Sipehsalar’ın risalesi muhtelif zamanlarda, muhtelif şahıslar tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Bunlardan birisi de Mitat Bahari tarafından Tercüme-i Risale-i Sipehsalâr Bimenakıb-ı Hazret-i Hüdavendiğâr” adıyla yapılan çeviridir. Bu çeviri de 1331/1915 yılında İstanbul da basılmıştır.

KAYNAKLAR
Feridun bin Ahmed-i Sipehsalar, Mevlâna ve etrafındakiler Tahsin Yazıcı Ter. İstanbul 1977, s.7,13, 16;

Mitat Bahari, Terceme-i Risale-i Sipehsalar, Bimenakıb-ı Hazret-i Hüdavendiğâr, İstanbul 1331/1915.