Sofuzade Hacı Hasan Efendi

Müsevvit Sofuzade Hacı Hasan Efendi
(ö. 1309/1891)

Abditolu köyünde Sofu Oğullarından Hüseyin Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini Şeyh Ulema Sıbyan Mektebi’nde yapan Hasan Efendi, hafız-ı Kur’ân olduktan sonra Tefenni’de Ahmet Efendi’den okudu. Tefenni’den dönüşünü müteakip Hadim’e giderek orada Şehit Ahmet Efendi’nin derslerine devam etti ve 1259 yılında icazet aldı.

Daha sonra Konya’ya gelen Hasan Efendi, zamanının büyük âlimlerinden Müftü Abdülehad Efendi’den Şerafeddin Camii’nde Halebî okudu. Bu sıralarda aynı camide Mülteka okutmaya başlarsa da yine aynı camide başka bir ders okutan hoca tarafından, ders okutmasına mani olunması için Müftü Abdülehad Efendi’ye müracaat edilmesi üzerine, Abdülehad Efendi, Hasan Efendi’yi yanına müsevvit olarak alır.

Sofuzade Hacı Hasan Efendi namıyla anılan merhum, Abdülehad Efendi’den sonra Karahafız, Kafalızade, Abdullah Vahdi ve Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendiler zamanında uzun yıllar müsevvidlik yaptı.

Âlim, fazıl ve hafız-ı Kur’ân olan Hasan Efendi, 1309 H. (1891) tarihinde vefat etti ve Mevlâna Dergahı bahçesine defnolundu.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bakî
El-merhum ve’l-mağfûr
Sofuzade Müsevvid
Hacı Hasan Efendi’nin ruhuna
Rızaen lillahil Fatiha (1309)

KAYNAKLAR

– Uyar, Bilginler, S. 131-132 s. 34;
– Es, Muhtasar (Haz. Uz), s. 1/168-169;
– Sural, a.g. dizi yazı, 6 Kasım 1975.